Tổ chức Hội nghị Tập huấn Nghiệp vụ công tác thi đua – khen thưởng năm 2022
Thi đua Khen thưởng

Tổ chức Hội nghị Tập huấn Nghiệp vụ công tác thi đua – khen thưởng năm 2022

09:23 18/07/2022

Nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu công tác thi đua, khen thưởng nắm được cơ bản các vấn đề sau: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Nhận thức đúng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh; Cập nhật những quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng, qua đó giúp cán bộ tham mưu nắm bắt những kiến thức cơ bản và kỹ năng về công tác thi đua, khen thưởng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Dự kiến tổ chức trong quý III năm 2022 (có Giấy mời đến đại biểu tham dự Hội nghị).
2. Hình thức: Tổ chức tập huấn theo hình thức trực tiếp đối với đại biểu cấp tỉnh; theo hình thức trực tuyến đối với đại biểu cấp huyện và cấp xã.
3. Thành phần: 
3.1. Cấp tỉnh: 
- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen  thưởng và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng:
+ Các sở, ban, ngành, cơ quan đảng, tổ chức đoàn thể;
+ Các tổ chức sự nghiệp, tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp;
+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, Công ty Cổ phần có vốn nhà nước;
+ Ban Quản lý dự án đầu tư & Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế, Khối trưởng Khối Ngân hàng;
+ Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; Trường Cao đẳng nghề; Trường Cao đẳng Y tế;
+ Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn.
- Cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc SởGiáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Long Xuyên (do Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển giấy mời).
3.2. Cấp huyện, thị , thành phố: 
- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng của 11 huyện, thị xã, thành phố;
- Đại diện Lãnh đạo phòng Nội vụ và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ 11 huyện, thị xã, thành phố;
- Cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các Phòng Giáo dục và Đào tạo của 11 huyện, thị xã, thành phố.
3.3. Cấp xã:
Đại diện Lãnh đạo UBND cấp xã; Cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (các huyện thông tin đến các xã trên địa bàn)

File đính kèm:

1. Tài liệu phần 1

2. Tài liệu phần 2

Tuấn- TĐKT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online