Lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng

04:10 22/02/2022

Thực hiện Công văn số 95/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 27 tháng 01 năm 2022 về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

Sở Nội vụ đã tổ chức lấy ý kiến nội bộ và hoàn chỉnh Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

Để việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tính hiệu lực, tính pháp lý, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang” để Sở Nội vụ hoàn chỉnh trình cơ quan thẩm định theo quy định pháp luật.

Ý kiến đóng góp gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) trước ngày 15 tháng 3 năm 2022 qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice 4.0; đối với các cơ quan, đơn vị không sử dụng Hệ thống iOffice 4.0 gửi văn bản giấy theo địa chỉ: Ban Thi đua – Khen thưởng, số 89, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online