Thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Tài chính tỉnh An Giang
Thi đua Khen thưởng

Thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Tài chính tỉnh An Giang

01:29 17/12/2019

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-HĐTĐKT ngày 18/12/2018 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã đến làm việc với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Tài chính tỉnh An Giang.

Responsive image
 

 Tiếp đoàn Kiểm tra có đồng chí Nguyễn Điền Tân, Phó Giám đốc Sở Tài chính cùng các thành viên trong Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Tài chính.
Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Tài chính, đồng chí Trần Thị Hương, Chánh Văn phòng Sở báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.
Trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng được chỉ đạo kịp thời, gắn với quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị, công tác tuyên truyền và triển khai các văn bản pháp luật được đơn vị quan tâm. Việc bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua được thực hiện theo đúng quy định. Kịp thời kiện toàn, củng cố lại thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng, Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm khi có thay đổi về nhân sự.

Responsive image

Sau khi đoàn kiểm tra nghe báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị và đi vào kiểm tra hồ sơ, văn bản thực tế, đồng chí Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc, thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng thay mặt đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của đơn vị trong việc quan tâm, phát triển công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đề nghị đơn vị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những ưu điểm và khắc phục một số hạn chế, thiếu sót như: Kịp thời xây dựng Kế hoạch hưởng ướng các phong trào thi đua do Trung ương và địa phương phát động, đặc biệt là Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X năm 2020. Cần chủ động hơn trong công tác trình khen thưởng, hạn chế nộp hồ sơ trễ hạn, quan tâm khen thưởng cho người trực tiếp lao động, xây dựng báo cáo thành tích khen cấp nhà nước chặt chẽ hơn. Điều chỉnh kích thước mẫu giấy khen, giấy chứng nhận theo quy định.
Về phía đơn vị, Đồng chí Nguyễn Điền Tân, Phó Giám đốc Sở Tài chính ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đánh giá của đoàn kiểm tra, trong thời gian tới sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót và phát huy những ưu điểm để đưa công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn./.

 

Diễm Trần

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online