Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng huyện An Phú
Thi đua Khen thưởng

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng huyện An Phú

09:36 23/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-HĐTĐKT ngày 18/12/2020 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Ngày 19/11/2021, đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tiến hành làm việc với Phòng Nội vụ huyện An Phú kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại địa phương.

 
  Thay mặt đơn vị đồng chí Phó Trưởng phòng, phòng Nội vụ huyện An Phú báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại địa phương. Trong thời gian qua, địa phương đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Thực hiện đánh giá bình xét thi đua công khai minh bạch, cụ thể các tiêu chí, khách quan, công bằng và chính xác. Đã triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên, thực hiện tốt các phong trào thi đua cấp trên phát động; tham gia đầy đủ các phong trào có hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng được tăng cường, việc tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng được tập trung thực hiện. Bố trí đầy đủ cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị, xã, thị trấn của huyện. Có phối hợp với các phòng, ban, ngành trong việc tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến. Thực hiện khen thưởng đột xuất, chuyên đề đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua cơ sở, giấy khen thực hiện đúng mẫu theo Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ. Kinh phí thực hiện cho công tác thi đua khen thưởng theo quy định. 

    Sau khi nghe báo cáo và đi vào kiểm tra hồ sơ thực tế, đoàn kiểm tra đề nghị địa phương quan tâm một số nội dung như sau: Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định về công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến; Tiếp tục xây dựng, triển khai các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động; Việc triển khai chấm điểm công nhận sáng kiến, giải pháp thực hiện áp dụng theo bộ tiêu chí chấm điểm sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến của địa phương./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online