Danh mục Tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch cán sự,chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang
Công chức - Viên chức

Danh mục Tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch cán sự,chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang

08:01 20/03/2017

 
 

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG:

1. Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
3. Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
4. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
5. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
6. Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
7. Ngoài các văn bản nêu trên, còn sử dụng thêm tài liệu như sau:

- Đối với thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự: Phần I kiến thức chung của Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch Cán sự được ban hành kèm theo Quyết định số 569/QĐ-BNV ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
- Đối với thi nâng ngạch từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên: Phần I kiến thức chung của Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên được ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tải về

II. MÔN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
1. Nâng ngạch từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự:
- Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.
- Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch Cán sự được ban hành kèm theo Quyết định số 569/QĐ-BNV ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, gồm:
+ Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn.
+ Phần III: Kiến thức, kỹ năng tự chọn theo vị trí việc làm.
2. Nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên:
- Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.
- Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên được ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, gồm:
+ Phần II: Kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ.
+ Phần III: Kỹ năng.
3. Nâng ngạch từ ngạch kế toán viên trung cấp lên ngạch kế toán viên:
- Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan và dự trữ.
- Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng.
- Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên được ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, gồm:
+ Phần II: Kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ.
+ Phần III: Kỹ năng.
4. Nâng ngạch từ ngạch kiểm soát viên trung cấp thị trường lên ngạch ngạch kiểm soát viên thị trường:
- Thông tư 02/2015/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường.
- Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm soát viên thị trường năm 2016 của Trường Đào tạo, bòi dưỡng cán bộ công thương Trung ương.
5. Nâng ngạch từ ngạch kiểm lâm viên trung cấp thị trường lên ngạch ngạch kiểm lâm viên:
- Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ về quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên năm 2016 của Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, gồm:
+ Phần II: Kiến thức Quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp.
+ Phần III: Các Kỹ năng

Huỳnh Trung Phú - Phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online