Tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến về phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021
Thi đua Khen thưởng

Tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến về phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021

09:03 19/03/2021

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, các văn bản chỉ đạo về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nâng cao ý thức của toàn xã hội về vai trò, vị trí của các phong trào thi đua yêu nước đối với việc thúc đẩy năng suất lao động, học tập, chiến đấu, phát huy sự sáng tạo của người dân, làm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

   Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 17/3/2021 tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến về phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021. Xác định nội dung tuyên truyền trọng điểm gồm:
    - Chào mừng 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021); Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh An Giang;
    - Chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021) và mừng Xuân Tân sửu;
    - Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021);
    - Chào mừng ngày giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch);
    - Chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và Quốc tế lao động (01/5/1975- 01/5//2021);
    - Chào mừng 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021);
    - Chào mừng 73 năm ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2021);
    - Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888- 20/8/2021);
   - Chào mừng 76 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021);
   - Chào mừng 77 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam  (22/12/1944-22/12/2021);
   - Chào mừng 32 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2021).
   - Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “An Giang chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”;
   - Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”;
   - Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”;
   - Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
   Cũng tại Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan khẩn trương triển khai và thực hiện tốt Kế hoạch này (đính kèm Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 17/3/2021)./. 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online