An Giang sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII)
Thi đua Khen thưởng

An Giang sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII)

03:54 29/04/2021

Sáng ngày 27/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến đến 12 điểm cầu cấp huyện trong tỉnh, với hơn 800 đại biểu tham dự.

Responsive image

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương chủ trì Hội nghị.


    Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kết quả đã tổ chức được 7.132 lớp học tập, quán triệt, đảng viên tham dự đạt từ 97% trở lên. Định kỳ kiểm tra, giám sát và giao ban việc thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Quan tâm lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét. Thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thể hiện tính gương mẫu trong học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác; chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong trong lãnh đạo, chỉ đạo và có ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ... Bên cạnh đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và đạt được một số kết quả tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khắc phục bệnh quan liêu, vô cảm; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.
Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) nộp tại chi bộ, cơ quan nơi sinh hoạt, công tác. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đồng thời, lấy đó làm cơ sở tự phê bình và phê bình, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; góp phần phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục, trường học trong tỉnh, xem đây là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
Công tác tuyên truyền, phổ biến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các điển hình tiêu biểu được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng như: Lồng ghép trong sinh hoạt đoàn, hội; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; trên đài truyền hình, phát thanh, báo, bản tin, trang tin điện tử; thi tìm hiểu, thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí… Đặc biệt là hàng năm, các cấp ủy tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, qua đó phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả đề xuất nhân rộng.

Responsive image


      Phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết, đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định đó là sự nỗ lực rất lớn của các cấp ủy đảng, chính quyền, Nhân dân trong triển khai thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đây là việc làm hết sức ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay, điều này mang lại giá trị tinh thần to lớn và giá trị nhân văn sâu sắc.


    Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 và những năm tiếp theo, các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng xây dựng, nhân rộng và cổ cũ động viên, khen thưởng kịp thời các mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” học tập, làm theo Bác. Trong quá trình vận động Nhân dân học tập và làm theo Bác phải gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đóng góp trong công tác xã hội hóa. Mỗi địa phương, mỗi ngành nên chọn lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, ngành và địa phương mình từ đó nâng cao hơn nữa uy tín của ngành và địa phương đối với Nhân dân.
   Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng tin tưởng rằng với sự đoàn kết, quyết tâm cao bằng tâm lực, trí lực sẽ khắc phục được những khó khăn, hạn chế trong thời gian vừa qua, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội


.Responsive image


   Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng cho 102 tập thể, 141 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021.

Trần Diễm (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online