Ưu tiên xét khen thưởng cho những cá nhân trực tiếp tham mưu, thực hiện tốt công tác bầu cử
Công tác bầu cử

Ưu tiên xét khen thưởng cho những cá nhân trực tiếp tham mưu, thực hiện tốt công tác bầu cử

10:13 07/04/2021

Đó là nội dung đáng chú ý được phát động trong phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh An Giang vừa được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2021.

   Theo đó, Kế hoạch đã xác định rõ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; đó cũng là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Do đó, cần phát động phong trào thi đua để thực hiện tốt công tác bầu cử với mục đích đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành “dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân”.

    Đồng thời, thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân và ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Qua đó kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử. Phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức cuộc bầu cử; bảo đảm khách quan, chính xác, công khai, dân chủ, đúng đối tượng, tiêu chuẩn.


Responsive image 

Hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ cho công chức trực tiếp
tham mưu thực hiện công tác bầu cử

Những nội dung chủ yếu thực hiện thi đua hoàn thành xuất sắc trong Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, gồm:
1. Thực hiện tốt việc tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử: bao gồm tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử
2. Tổ chức tốt việc hiệp thương giới thiệu nhân sự ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra công tác bầu cử;
4. Thực hiện tốt việc hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
5. Thực hiện tốt việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tương đương (đảm bảo chính xác, đúng thời gian theo Luật định).
6. Các Ban bầu cử, Tổ bầu cử thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công đảm bảo dân chủ, trung thực, đúng Luật định.
7. Thực hiện tốt việc vận động cử tri tham gia đi bầu cử đông đủ, có chất lượng đảm bảo các yêu cầu đã đề ra.
8. Giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử. 
Các ngành, các cấp, các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội căn cứ mục đích, yêu cầu, nội dung tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử căn cứ tính chất, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị được giao với nội dung, chỉ tiêu cụ thể thiết thực tạo ra không khí thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành kế hoạch cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.
Đối với Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ có 50 tập thể và 115 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nội dung yêu cầu góp phần vào việc hoàn thành tốt Cuộc bầu cử. Số lượng được phân bổ như sau:
- Cấp huyện (bao gồm xã, phường, thị trấn) và các tổ chức phụ trách bầu cử tương ứng: 40 tập thể, 70 cá nhân.
- Cấp tỉnh (bao gồm các sở, ngànhvà phòng, ban chuyên môn trực tiếp tham gia công tác bầu cử): 10 tập thể và 15 cá nhân.
- Ban bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh: 10 cá nhân.  
- Các Tiểu ban, bộ phận tham mưu giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh và cấp huyện:20 cá nhân (ưu tiên cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, có thành tích tiêu biểu trong công tác bầu cử)
Riêng đối với Giấy khen của Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã: do từng cấp hướng dẫn chi tiết và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 
Kết thúc cuộc bầu cử, trên cơ sở chỉ tiêu, số lượng của Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử, UBND cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan bình xét khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử./.

THIỆN NHÂN – Phó phòng CCHC và XDCQ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online