Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử
Công tác bầu cử

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử

09:19 23/04/2021

Chiều ngày 22 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBBC công bố sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 16 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Responsive image

(Tổ giúp việc UBBC tỉnh khuẩn trương kiểm tra, biên tập tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên trước khi tổ chức in ấn phục vụ việc niêm yết, tuyên truyền vận động bầu cử)

Theo đó, tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là: 103 người để bầu là: 62 đại biểu. Trong đó đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tái cử là 27 ứng cử viên tính trên số đại biểu HĐND tỉnh hiện nay (đạt tỷ lệ 36,99%); về cơ cấu, thành phần: Nữ có 37 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 35,92%); Dân tộc có 08 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 7,77%); Ngoài Đảng có 22 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 21,34%); Trẻ tuổi có 23 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 22,33%); Tự ứng cử có 01 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 0,97%).

 Đến thời điểm hiện tại, công tác lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, cũng như việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền, qua đó phát huy nền dân chủ đại diện, quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định.

Được biết, theo quy định pháp luật về bầu cử danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV cũng sẽ được Hội đồng bầu cử quốc gia  lập và gửi về địa phương công bố theo từng đơn vị bầu cử trước ngày 28 tháng 4 năm 2021 để các Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại từng khu vực bỏ phiếu phục vụ công tác tuyên truyền vận động bầu cử theo luật định.  
TGV

DANH SÁCH CHÍNH THỨC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 TẠI 16 ĐƠN VỊ BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TGV

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online