Tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh An Giang năm 2024
Công tác Thanh niên

Tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh An Giang năm 2024

07:48 22/02/2024

Ngày 20/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch Tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh An Giang năm 2024;

Thực hiện Điều 10 Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh An Giang năm 2024.

Đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Thông qua chương trình gặp gỡ đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên. Qua đó, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, hiến kế, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần định hướng cho thanh niên về nghề nghiệp và việc làm trong giai đoạn hiện nay.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Ngọc Điệp

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online