Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2023
Cải cách hành chính

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2023

08:14 22/02/2023

Ngày 15/02, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 88/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2023.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản quy phạm pháp luật của các đối tượng thi hành. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật mới ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành thuộc lĩnh vực Nội vụ đến cán bộ, công chức, người lao động của Bộ, ngành Nội vụ và các đối tượng liên quan, gắn tuyên truyền, phổ biến pháp luật với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Nội vụ.
Nội dung tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ; tuyên truyền, phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Luật Thanh niên năm 2020 và các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được thông qua; các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trong các năm 2020, 2021, 2022 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành thuộc lĩnh vực Nội vụ.
Tập trung tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện “03 đột phá, 04 nhiệm vụ trọng tâm” năm 2023 của Bộ Nội vụ. Ngoài ra, thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân… liên quan đến trách nhiệm, phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
Tổ chức triển khai hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật…
Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ năm 2023, bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện công việc được giao./.

Minh Tài (nguồn: https://moha.gov.vn/)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online