Kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) An Giang năm 2019
Cải cách hành chính

Kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) An Giang năm 2019

03:35 28/04/2020

Ngày 28 tháng 4 năm 2020 tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức công bố trực tuyến Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019.

 Chỉ số PAPI năm 2019 được khảo sát toàn quốc, xây dựng trên nền tảng nghiên cứu định lượng với quy mô mẫu khảo sát: 14.138 người dân, được thực hiện bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp và được chọn ngẫu nhiên đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng từ tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước (chia bình quân mỗi tỉnh, thành phố khảo sát khoảng 224 người dân).

Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2019, đạt 44,37 điểm, xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố cả nước (tăng 4 bậc so với năm 2018), vẫn nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao; xếp hạng 5/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Có 3/8 chỉ số thành phần của năm 2019 tăng so với năm 2018: Cung ứng dịch vụ công, Thủ tục hành chính công, Quản trị điện tử. Có 05 chỉ số nội dung của năm 2019 giảm điểm so với năm 2018:Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, Công khai minh bạch, Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Trách nhiệm giải trình với người dân, Quản trị môi trường.

Như vậy, so với Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI  tỉnh An Giang năm 2019 (Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh) đạt kết quả như sau:

- Có 2/6 chỉ số nội dung đạt và vượt kế hoạch đề ra:Cung ứng dịch vụ công, Thủ tục hành chính công

- Có 4/6 chỉ số nội dung không đạt và thấp hơn kế hoạch đề ra: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, Trách nhiệm giải trình với người dân, Công khai minh bạch, Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công.

Với kết quả trên, Sở Nội vụ- cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đề ra một số giải pháp nâng cao chỉ số Papi như sau:

- Thứ nhất: Các ngành, các cấp tiếp tục tham mưu, đề ra các giải pháp để tổ chức triển khai, thực hiện hoàn thành thật tốt các công việc, đề án, mục tiêu đề ra trong Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2020.

- Thứ hai: Đẩy mạnh thực hiện tốt Chương trình hành động số 147/CTr-UBND ngày 22/04/2015 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang đến năm 2020 và Kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2020 (Kế hoạch số 179/KH-UBND, ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh).

- Thứ ba: Đề nghị các sở, ngành có liên quan tăng cường nghiên cứu, đề ra các giải pháp cải thiện 05 chỉ số nội dung được công bố trong Chỉ số PAPI năm 2019 bị mất điểm so với năm 2018 (chỉ số nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai minh bạch; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Trách nhiệm giải trình với người dân và Quản trị môi trường).

- Thứ tư: UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương triển khai Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về các giải pháp liên quan để nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Thứ năm: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Điều hành Chỉ số PAPI của tỉnh, cùng với các sở, ban ngành và địa phương tổ chức hội nghị phân tích kết quả Chỉ số PAPI cấp tỉnh của tỉnh An Giang năm 2019, ưu điểm, nguyên nhân và hạn chế, nhằm tiếp tục duy trì, phát huy các Chỉ số thành phần đạt kết quả tốt, khắc phục những Chỉ số thành phần còn yếu, kém để cải thiện và nâng cao hơn nữa kết quả Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2020 và những năm tiếp theo.

Hiền Triết

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online