Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn bản quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Công chức - Viên chức

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn bản quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức

08:46 21/02/2022

Thực hiện Kế hoạch công tác của Sở Nội vụ năm 2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-SNV ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Sở Nội vụ. Trong đó có nhiệm vụ: trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết ban hành Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động, biệt phái trên địa bàn tỉnh An Giang.

   Những năm qua, việc thực hiện công tác luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có chính sách, chế độ hỗ trợ để tạo điều kiện làm việc và sinh hoạt thuận lợi nhất cho cán bộ được luân chuyển, điều động, biệt phái đến nơi công tác mới.
  Nhằm đảm bảo việc cụ thể hóa chính sách cán bộ, thực hiện hiệu quả chủ trương luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, sau khi nghiên cứu Sở Nội vụ đã dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động, biệt phái trên địa bàn tỉnh An Giang.
  Đồng thời, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 1225/UBND-TH ngày 26/10/2021 xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành chế độ, chính sách cho cán bộ được luân chuyển, điều động, biệt phái. Đến nay đã nhận được phúc đáp của Bộ Tài chính (Công văn số 12852/BTC-NSNN ngày 10/11/2021) và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (Công văn số 4190/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 22/11/2021).
   Dự thảo Nghị quyết khi được ban hành sẽ tác động trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và các cơ quan, đơn vị. Do đó, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến đến cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối tượng giữ các chức vụ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy quản lý, tổng hợp và có ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2022 (đồng thời gửi vào hộp thư điện tử ntnam05@angiang.gov.vn).
   Các văn bản (gồm các dự thảo: Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động, biệt phái trên địa bàn tỉnh An Giang) được gửi vào hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị (mail.angiang.gov.vn) và được đăng toàn văn tại mục “Lấy ý kiến Dự thảo văn bản” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang  và tại mục “Công chức, viên chức” trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ .
   Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thanh Nam- P.CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online