Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Công chức - Viên chức

Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

10:04 13/10/2022

Thực hiện Kết luận số 3786/KL-ĐCTLN ngày 06/10/2022 của Đoàn Công tác liên ngành, Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh An Giang;

Nhằm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý 02 văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ theo Kết luận số 3786/KL-ĐCTLN, gồm: (1) Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong cơ quan hành chính trực thuộc Sở và viên chức giữ chức vụ quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Sở Nội vụ có Công văn số 1841/SNV-CCVC về vệc lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, theo đó: Thời hạn gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 18 tháng 10 năm 2022. 
Các văn bản (gồm: Công văn số 1841/SNV-CCVC, dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ, Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2020/QĐ-UBND, Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND) vui lòng tải tại đây./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Huỳnh Trung Phú, Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online