Thu thập thông tin từ các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Công tác Tôn giáo

Thu thập thông tin từ các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

08:49 05/07/2021

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động; kết quả sản xuất - kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở sản xuất và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương. Trong đó, có tiến hành thu thập thông tin, thống kê tất cả các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng.

Responsive image

    Mục tiêu của cuộc Tổng điều tra, nhằm tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia... Trên cơ sở đó, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo...
 
    Thực hiện Công văn số 463/BCĐ-TTTT ngày 23/6/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh trế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang về việc hỗ trợ thông tin, tuyên truyền đều tra thống kê cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong tổng điều tra kinh tế 2021. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang đac ban hành Công văn số 231/BTG-NV ngày 25/6/2021 về việc phối hợp, hỗ trợ điều tra thống kê cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong Tổng điều tra kinh tế 2021, trong đó có đề nghị các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quan tâm, tích cực thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức tôn giáo trực thuộc, các cơ sở thờ tự; các cơ sở tín ngưỡng hỗ trợ, phối hợp với lực lượng điều tra viên cập nhật thông tin được đầy đủ, đúng phương án Tổng điều tra theo quy định. Thời gian Tổng điều tra bắt đầu từ ngày 01/7/2021 trên phạm vi toàn tỉnh, với số lượng 666 cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng.

    Được biết, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, là cuộc Tổng điều tra kinh tế lần thứ 6 tại Việt Nam, với chu kỳ thu thập thông tin là 5 năm một lần. Từ ngày 1/7- 30/7/2021 triển khai giai đoạn 2 Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Kết quả sơ bộ Tổng điều tra công bố vào tháng 12 năm 2021. Kết quả chính thức công bố vào quý II năm 2022./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online