Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo
Công tác Tôn giáo

Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo

11:00 01/03/2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 08/02/2022, Sở Nội vụ xây dựng Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

Để nội dung Dự thảo Tờ trình và Quyết định đảm bảo quy định về nội dung, hình thức và phù hợp với quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình và Quyết định. 
Văn bản đóng góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Nội vụ (qua Ban Tôn giáo) trước ngày 08/3/2022. Sau thời gian nêu trên, các cơ quan chưa gửi ý kiến phản hồi, xem như thống nhất với nội dung Dự thảo Tờ trình và Quyết định. 
Sở Nội vụ rất mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Lãnh đạo các đơn vị./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Ban Tôn giáo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online