Góp ý dự thảo Đề án thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp An Giang trên cơ sở hợp nhất 3 trường trung cấp
Tổ chức - Bộ máy

Góp ý dự thảo Đề án thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp An Giang trên cơ sở hợp nhất 3 trường trung cấp

08:13 02/06/2021

Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng Đề án thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp An Giang trên cơ sở hợp nhất Trường Trung cấp nghề Châu Đốc, Trường Trung cấp nghề Tân Châu và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang.

 

Đề án xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng đào tạo của trường trung cấp công lập đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, hình thành đội ngũ lao động lành nghề tham gia trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh và yêu cầu hội nhập. Phấn đấu trở thành trường trung cấp đào tạo ngành nghề trọng tâm, trọng điểm gắn liền phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Việc sắp xếp góp phần làm tinh gọn được tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, nhân viên. Khai thác, sử dụng tốt về nhân lực, đội ngũ giảng viên và máy móc thiết bị, khắc phục tình trạng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo dàn trãi, thiếu tập trung, thừa thiếu cục bộ về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hiện nay. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực tài chính, tăng thu nhập cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Sáp nhập 03 trường trung cấp đóng trên địa bàn 03 huyện, thị, thành phố của tỉnh gắn liền công tác đào tạo nguồn nhân lực của địa phương thành 01 trường trung cấp mang tính đại diện của tỉnh, có tính toàn diện, bao quát hơn, thuận lợi trong việc đa dạng hóa ngành nghề đào tạo theo thị trường lao động.

Sở Nội vụ đã có ý kiến góp ý tại Công văn số 791/SNV-TCBC&TCPCP ngày 06 tháng 5 năm 2021 về việc góp ý dự thảo Đề án thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp An Giang gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp./.

Nguyễn Giang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online