Kiểm tra cải cách hành chính và việc thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Kiểm tra cải cách hành chính và việc thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh An Giang

10:31 09/11/2020

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính và Kế hoạch kiểm tra thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh An Giang, Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc chương trình Cải cách hành chính tỉnh kiểm tra tại Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông các ngày 05, 06/11/2020.

Nhìn chung, việc triển khai cách nhiệm vụ cải cách hành chính và tiến độ hoàn thành các tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ phụ trách của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 1150/QĐ-BNV ngày 30/12/2019.

 Responsive image

Responsive image

Đoàn Kiểm tra cũng lưu ý đối với các đơn vị được kiểm tra cần tiếp tục duy trì những kết quả, chỉ tiêu đã đạt được. Chuẩn bị các văn bản, tài liệu kiểm chứng đầy đủ theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kịp thời các tiêu chí chưa đạt trong năm. Báo cáo, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, mô hình hay mà cơ quan, đơn vị đã triển khai và có báo cáo đánh giá hiệu quả, làm cơ sở đề xuất Bộ, ngành Trung ương xem xét, công nhận sáng kiến góp phần nâng cao kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2020./.

Minh Tài – Sở Nội vụ.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online