An Giang: hơn 1.000 Công an viên bán chuyên trách sẽ được hưởng chính sách thôi việc khi tổ chức Công an chính quy
Xây dựng chính quyền

An Giang: hơn 1.000 Công an viên bán chuyên trách sẽ được hưởng chính sách thôi việc khi tổ chức Công an chính quy

09:12 06/12/2021

Đó là nội dung quan trọng vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Hướng dẫn số 758/HD-UBND ngày 03/12/2021, nhằm kịp thời thực hiện chế độ, chính sách và tạm thời sắp xếp, bố trí đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách khi tổ chức Công an chính quy trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương Công an xã, thị trấn chính quy theo Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh An Giang đã triển khai Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, đến nay Công an tỉnh đã bố trí 116/116 xã với 554 hạ sỹ quan, sỹ quan Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Trưởng Công an, Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực xã (trung bình mỗi xã có 05 Công an chính quy công tác).
Hiện tại, tiếp tục triển khai Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy và Quyết định số 6599/QĐ-BCA ngày 16 /8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức Công an chính quy tại 116 xã thuộc tỉnh An Giang, theo đó mô hình tổ chức Công an chính quy mỗi xã gồm có: Trưởng Công an xã, 02 Phó Trưởng Công an xã và bố trí tối thiểu 07 Công an viên chính quy trở lên tại mỗi xã; Đồng thời, phải giải quyết chế độ, chính sách thôi việc cho khoảng hơn 1.000 Công an viên bán chuyên trách khi bố trí Công an chính quy về thay thế. 
Trong thời gian chờ Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi tiếp tục sử dụng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; trước mắt Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Văn bản số 1954/SNV-CCHC&XDCQ ngày 24/11/2021 tập trung khẩn trương triển khai thực hiện xây dựng Phương án, ban hành quyết định giải quyết thôi việc để hưởng chế độ, chính sách cho tất cả lực lượng Công an xã bán chuyên trách khi tổ chức Công an chính quy đúng theo quy định.
Đối với các xã đã tổ chức Công an chính quy, những trường hợp Công an xã bán chuyên trách sau khi giải quyết hưởng chế độ, chính sách theo quy định, nếu được Ủy ban nhân dân xã đồng ý tiếp tục sử dụng tham gia lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về Công an xã như trước đây, cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác thay thế (mỗi ấp được bố trí không quá 02 người để thực hiện nhiệm vụ).
Được biết, chính sách thôi việc từ nguồn kinh phí ngân sách của địa phương theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp khóm (trong đó có lực lượng Công an viên bán chuyên trách, khi nghỉ việc cứ mỗi năm công tác được hưởng 1,5 lần mức lương cơ sở) có thời gian áp dụng đến hết ngày 31/12/2021 và chỉ thực hiện đối với trường hợp dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại bộ máy ở cơ sở. Do đó, Ủy ban nhân dân  tỉnh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã và Phòng chuyên môn có liên quan khẩn trương thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ, kịp thời tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét đảm bảo giải quyết chế độ, chính sách đúng đối tượng và thời gian theo quy định./. 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

THIỆN NHÂN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online