Kể từ ngày 01/9/2020, các chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang được hưởng mức phụ cấp, trợ cấp tương ứng với trình độ đào tạo
Xây dựng chính quyền

Kể từ ngày 01/9/2020, các chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang được hưởng mức phụ cấp, trợ cấp tương ứng với trình độ đào tạo

10:49 31/08/2020

Theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang,

Thì kể từ ngày 01/9/2020 các chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã nếu có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngoài mức phụ cấp hàng tháng 1,0 lần mức lương cơ sở, còn được hưởng thêm mức trợ cấp (0,86 lần mức lương cơ sở nếu tốt nghiệp trung cấp; 1,10 lần mức lương cơ sở nếu tốt nghiệp cao đẳng; 1,34 lần mức lương cơ sở nếu nếu tốt nghiệp đại học), nếu áp dụng theo quy định mới nhóm đối tượng không chuyên trách cấp xã sẽ được hưởng mức phụ cấp, trợ cấp cao hơn so với trước đây (tương ứng với trình độ chuyên môn đào tạo đối với người có trình độ đại học sẽ tăng 46%, đối với người có trình độ cao đẳng sẽ tăng 40%, đối với người có trình độ trung cấp sẽ tăng 24%). Đối với các trường hợp người hoạt động không chuyên trách chưa có trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoặc văn bằng đào tạo chưa phù hợp thì thực hiện mức phụ cấp, trợ cấp bằng 1,5 lần mức lương cơ sở theo quy định cũ.
Ngoài ra, thực hiện chính sách thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã (bao gồm Phó trưởng Công an và Công an viên có thời gian công tác dưới 15 năm) và ấp, khóm (Trưởng ấp, khóm và Phó Trưởng ấp, khóm) dôi dư khi triển khai xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức theo chủ trương tinh gọn bộ máy tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ, thì kể từ ngày Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi thôi việc được hưởng trợ cấp tương đương 1,5 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác.
Hội nghị triển khai Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND đến lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở

Theo quy định mới, số lượng người hoạt động không chuyên trách được bố trí theo phân loại đơn vị hành chính (cấp xã loại I được bố trí tối đa 14 người; Cấp xã loại II được bố trí tối đa 12 người). Các chức danh không chuyên trách tại cấp xã cũng có sự điều chỉnh thay đổi, bổ sung thêm một số chức danh, như: Phụ trách Công tác Xây dựng đảng, Phụ trách Kinh tế - Kế hoạch, Phụ trách Quản lý trật tự đô thị (đối với phường, thị trấn) hoặc Phụ trách Thống kê - Xây dựng nông thôn mới (đối với xã). Riêng đối với chức danh Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã tại đơn vị hành chính cấp xã loại I, xã biên giới được bố trí không quá 02 Phó chỉ huy trưởng; đơn vị hành chính cấp xã còn lại bố trí 01 Phó chỉ huy trưởng (giảm 01 người so với trước đây).

Việc quy định cụ thể số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh giúp cấp ủy và chính quyền địa phương làm cơ sở pháp lý triển khai thực hiện sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở, đảm bảo việc bố trí không vượt số lượng theo quy định, đồng thời định hướng tuyên truyền khuyến khích việc tự nguyện thôi việc để hưởng chế độ, giữ lại đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ tiếp tục công tác ổn định, lâu dài./.
 

THIỆN NHÂN (Phó trưởng phòng CCHC&XDCQ – Sở Nội vụ)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online