Thúc đẩy thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Cải cách hành chính

Thúc đẩy thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

08:26 08/11/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1288/UBND-NC ngày 04/11/2022 về việc triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị giao ban trực tuyến về thúc đẩy thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06/CP)

Theo đó, yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 06/CP trong những tháng cuối năm 2022, tạo tiền đề thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo; Thủ trưởng, người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương cần quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP tại đơn vị, địa phương; đề xuất Ban Thường vụ cấp uỷ cùng cấp ban hành Nghị quyết triển khai Đề án 06/CP để tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo.
2. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu theo đúng quy định của Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai thực hiện hiệu quả 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 
3. Thực hiện việc chi trả không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách nhà nước. 
4. Đẩy mạnh triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong Đề án 06/CP và 29 dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với nhóm liên thông Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi: Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công an, các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu thực hiện giải pháp không xác minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú cho trẻ em, thời gian thực hiện trong tháng 10/2022. 
5. Sở Y tế chỉ đạo 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp tích hợp thông tin Bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí, bảo đảm mục tiêu theo Quyết 2 định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế về cấu trúc thông tin, dữ liệu và các yêu cầu kỹ thuật kết nối để triển khai kết nối với Cơ sở dữ liệu về sức khoẻ người lái xe lên hệ thống của Bộ Giao thông vận tải thực hiện dịch vụ công “Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe” của Bộ Giao thông vận tải. 
6. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường học thực hiện việc thu học phí và thực hiện các khoản thu, chi khác qua phương tiện điện tử đảm bảo đúng mục tiêu, lộ trình tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
7. Công an tỉnh chỉ đạo 100% các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh thực hiện khai báo lưu trú trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID. 
8. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, làm sạch dữ liệu về tiêm chủng, dữ liệu an sinh xã hội và dữ liệu của các hội, đoàn thể theo hướng huy động tổng lực như: Thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ,… thành một Tổ rà soát chung tất cả các dữ liệu cho hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, đồng bộ, thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo đúng quy định của pháp luật. 
9. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP tại đơn vị, địa phương, nhất là các tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng dưới các hình thức như: Pano, áp phích, video hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo mã Qrcode để người dân truy cập trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh, dịch vụ công…; chỉ đạo các tổ chức đoàn, hội trực thuộc tổ chức các hoạt động tình nguyện để hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia giải quyết các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh.

Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online