Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

04:39 10/12/2018

Ngày 28/11/2018, UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định số 49/2018/QĐ-UBND quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quy định gồm 7 chương 46 điều quy định việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang: thông qua Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã, phường, thị trấn; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đặt tại tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh An Giang.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, gồm: Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính; Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính quy định như trên, kể cả lực lượng vũ trang: quân đội, công an; Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính; Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, doanh nghiệp, cá nhân được thuê hoặc được ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật….


Cũng theo quy định này, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc tại Điều 4, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã là đầu mối tập trung tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, chuyển đến các cơ quan chuyên môn hoặc cấp có thẩm quyền giải quyết, nhận lại kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức. Cá nhân, tổ chức chỉ đến một nơi duy nhất là Trung tâm và Bộ phận Một cửa các cấp trong toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Các danh mục thủ tục hành chính, bộ thủ tục hành chính theo quy định pháp luật được Chủ tịch UBND tỉnh công bố phải được niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, của cơ quan, địa phương. Đối với cơ quan, địa phương còn thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị phải niêm yết công khai đầy đủ tại trụ sở cơ quan, địa phương, đặt ở nơi tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận, đồng thời phải thường xuyên cập nhật, bổ sung khi có quy định mới.

Đồng thời, thủ tục hành chính phải được hướng dẫn rõ ràng, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết nhanh chóng, trả kết quả đúng hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức.

Việc thu phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính phải đúng quy định pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng; chấp hành việc triệu tập của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện vào Trung tâm và Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện. Không tăng thêm biên chế chung của tỉnh.

Trung tâm và Bộ phận Một cửa các cấp làm việc theo giờ hành chính (buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ) các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày lễ, tết....) và làm việc ngày thứ bảy theo quy định pháp luật hiện hành. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính.

Ngoài ra, quyết định này quy định những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cách thức tổ chức, trụ sở bộ phận một cửa và quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

Các sở, ban ngành, địa phương tổ chức việc chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử và xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã phải được nhập vào Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để cho cá nhân, tổ chức thực hiện tra cứu, tìm kiếm thủ tục hành chính được thuận tiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2018 và thay thế Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh./.

Nguồn: QĐ số 49/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018

Minh Tài

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online