Công tác tuyên truyền cải cách hành chính 2017 - 2020
Cải cách hành chính

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính 2017 - 2020

10:32 17/01/2017

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, đề án, dự án đã được xác định trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ và Chương trình cải cách hành chính của tỉnh An Giang;

Responsive image
 

    Nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo động lực và bước phát triển mới trong công cuộc cải cách hành chính nhà nước; Đồng thời, thông tin, tuyên truyền đến nhân dân, doanh nghiệp biết được các quan điểm, chủ trương, chính sách, lộ trình, giải pháp thực hiện cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, thu hút sự quan tâm, góp ý và giám sát của quần chúng nhân dân đến hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
    Căn cứ vào Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.
    Được sự phê duyệt Đề án của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 11/01/2017, "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020".
    Theo đó Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi tình hình triển khai công tác tuyên truyền, sơ kết, tổng kết của các đơn vị, đánh giá tình hình thực hiện Đề án, kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện biện pháp tuyên truyền hiệu quả, với các nội dung tuyên truyền cơ bản như sau:
- Nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016–2020, Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh, những công tác trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của từng giai đoạn, từng năm, từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Nội vụ, các Bộ ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
- Các văn bản của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các vấn đề liên quan đến tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; Công tác dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Các mô hình, cơ chế, đề án, dự án đang triển khai hoặc thí điểm trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, các điển hình tốt trong cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn.
- Các Bộ thủ tục hành chính của các sở ngành, cấp huyện, cấp xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố; các thủ tục hành chính hiện hành, các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính mới ban hành; các cơ chế, chính sách liên quan đến cải cách hành chính.
- Tình hình và kết quả thực hiện các quy định của Chính phủ, Bộ Nội vụ, của Ủy ban nhân dân tỉnh về đơn giản hóa thủ tục hành chính. Công tác rà soát quy định, thủ tục hành chính, nhằm kiến nghị bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung các quy định chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống và loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, không phù hợp.
- Tình hình và kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, các sở, ngành tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
- Tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, triển khai các nội dung hiện đại hoá hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị Quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
- Tình hình và kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về cải cách hành chính khác có liên quan. 

Đoàn Bảo Toàn – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online