Triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế
Tổ chức - Bộ máy

Triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

05:07 24/10/2017

Thực hiện Công văn số 5470/BNV-TCBC ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Bộ Nội vụ về quản lý và sử dụng biên chế, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát, tổng hợp số lượng cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định 68/2000/NĐ-CP) có mặt tại thời điểm 30/9/2017.
a) Đối với các cơ quan, tổ chức hành chính (báo cáo theo Biểu số 1).
b) Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (báo cáo theo Biểu số 3).
2. Rà soát, tổng hợp số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khóm, ấp (báo cáo theo Biểu số 2).
3. Rà soát, tổng hợp, báo cáo làm rõ việc sử dụng biên chế không đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trên địa bàn, cụ thể:
- Các tổ chức hành chính đang sử dụng biên chế viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập (ghi rõ tên tổ chức và số lượng biên chế viên chức được giao, số thực tế tại thời điểm 30/9/2017, lập danh sách báo cáo).
- Các tổ chức sự nghiệp đang sử dụng biên chế công chức (ghi rõ tên tổ chức và số lượng biên chế được giao, số thực tế tại thời điểm 30/9/2017, lập danh sách báo cáo).
4. Các địa phương có tổ chức thành lập mới do chia, tách địa giới hành chính cấp huyện nhưng chưa được giao biên chế mà địa phương đã tự giao biên chế, cụ thể:
a) Tổ chức hành chính (ghi rõ tên tổ chức, số biên chế công chức đã tự giao và số có mặt tại thời điểm 30/9/2017, có danh sách kèm theo).
b) Đơn vị sự nghiệp (ghi rõ tên đơn vị, biên chế sự nghiệp đã tự giao và số có mặt tại thời điểm 30/9/2017, có danh sách kèm theo).
5. Rà soát, xây dựng phương án của UBND cấp huyện về cắt giảm biên chế viên chức tại các tổ chức chưa sử dụng hết số biên chế được giao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khối lượng thực tế của từng đơn vị.
6. Phương án của UBND cấp huyện về việc chấm dứt hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ trong năm 2018.
Để kịp thời tập hợp báo cáo theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi báo cáo các nội dung nêu trên về Sở Nội vụ trước ngày 27 tháng 10 năm 2017, đồng thời gửi tập tin về hộp thư điện tử  ntgiang11@angiang.gov.vn. Nếu có vấn đề chưa rõ vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ, số điện thoại 02963 510 009, để trao đổi thêm./.  Tải Biểu mẫu tại đây Biểu mẫu 1 và 3, Biểu mẫu 2

 

Bảo Toàn - Phòng TCBC-TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online