Ban hành Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khoá XII
Tổ chức - Bộ máy

Ban hành Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khoá XII

03:40 09/10/2018

Ngày 05/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký ban hành Kế hoạch số 621/KH-UBND về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá XII

     Kế hoạch nhằm vận động nhân dân giám sát các Sở, Ban ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Chương trình hành động số 19-CTr/TU và Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Tỉnh ủy nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
     Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”; Gắn công tác giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chương trình hành động số 19-CTr/TU, Chương trình hành động số 20-CTr/TU với công tác dân vận chính quyền; đảm bảo đồng bộ, hiệu quả; Cung cấp thông tin giám sát phải kịp thời, chính xác, thiết thực; Giám sát phải thực chất và hiệu quả, không phô trương, hình thức và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
     Về hình thức giám sát, kế hoạch chỉ rõ: Tiếp nhận đơn, thư phản ánh, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chương trình hành động số 19-CTr/TU, Chương trình hành động số 20-CTr/TU của các cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; các phương tiện thông tin, đại chúng; Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Trực tiếp tiếp nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị của nhân dân tại cơ quan, đơn vị và tại Trụ Sở Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
     Kế hoạch cũng quy định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh trong tổ chức thực hiện.
Xem toàn văn Kế hoạch số 621/KH-UBND
tại đây.

 

Bé Sáu – Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online