Thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi viết chuyên môn nghiệp vụ của công chức dự thi nâng lên ngạch chuyên viên
Công chức - Viên chức

Thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi viết chuyên môn nghiệp vụ của công chức dự thi nâng lên ngạch chuyên viên

10:59 21/05/2021

Thực hiện Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi); Quyết định số 22/QĐ-HĐT ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng thi về việc thành lập Ban Chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020.

Căn cứ kết quả chấm phúc khảo, Hội đồng thi thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi viết chuyên môn nghiệp vụ của công chức dự thi nâng lên ngạch chuyên viên theo Danh sách đính kèm.

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả, đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo đến thí sinh có đơn xin phúc khảo được biết./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Huỳnh Trung Phú

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online