Quyết định phê duyệt tài liệu ôn tập sát hạch để xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ khoa
Tổ chức - Bộ máy

Quyết định phê duyệt tài liệu ôn tập sát hạch để xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ khoa

10:09 06/04/2018

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

     Căn cứ vào các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xem xét, tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển trong tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập ngày 02 tháng 02 năm 2018 tại các Quyết định, gồm: Quyết định 259/QĐ-UBND, Quyết định 260/QĐ-UBND, Quyết định 261/QĐ-UBND, Quyết định 262/QĐ-UBND, Quyết định 263/QĐ-UBND, Quyết định 264/QĐ-UBND, Quyết định 265/QĐ-UBND, Quyết định 266/QĐ-UBND, Quyết định 267/QĐ-UBND, Quyết định 268/QĐ-UBND, Quyết định 269/QĐ-UBND;
     Theo đề nghị của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thuộc tỉnh An Giang có chỉ tiêu tuyển dụng:
     Phê duyệt tài liệu ôn tập sát hạch để xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ khoa vào làm việc tại các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh An Giang năm 2017 (có đính kèm).
     Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan thuộc tỉnh, người dự tuyển và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
     Tải Quyết định và Danh mục tài liệu ôn tập về
tại đây.

 

Dũng Tiến - Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online