Chỉ thị tăng cường công tác văn thư, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh An Giang; Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017
Công tác Văn thư lưu trữ

Chỉ thị tăng cường công tác văn thư, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh An Giang; Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

01:45 16/02/2017

Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015, ngày 28 tháng 11 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

 
 

Theo đó, Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2011 về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh An Giang không còn hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2016.
Qua thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị và tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực như: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức quan tâm chỉ đạo kịp thời công tác văn thư, lưu trữ; công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ từng bước được kiện toàn; công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ có nhiều tiến bộ; công tác khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ nhanh chóng, kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định: Công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ đa số kiêm nhiệm, không được đào tạo đúng chuyên ngành, hiệu quả công việc chưa cao; lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan chưa thực hiện theo đúng quy định hoặc chỉ giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan ở dạng bó gói, không lập thành hồ sơ; công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng chưa được quan tâm thực hiện; nhiều cơ quan, tổ chức chưa bố trí phòng, kho lưu trữ tài liệu theo đúng quy định; việc thực hiện báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ còn mang tính hình thức, không đúng thời gian quy định,...
Ngày 10 tháng 01 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 117/CT-UBND về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các ngành, các cấp và địa phương tiếp tục tăng cường và thực hiện nghiêm túc các quy định về văn thư, lưu trữ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ nhằm đáp ứng kịp thời hoạt động của cơ quan, tổ chức; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục tồn tại, hạn chế qua việc sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2011.
Song song đó, để thực hiện cụ thể hóa nội dung chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị số 117/CT-UBND, tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh và tạo cơ sở để các cơ quan, tổ chức, địa phương xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017. Ngày 10 tháng 01 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017. Kế hoạch đề ra những nội dung trọng tâm mà các ngành, các cấp và địa phương cần quan tâm chỉ đạo sâu sát và thực hiện có hiệu quả trong 2017./.
Đính kèm
Chỉ thị số 117/CT-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh An Giang
Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Tiền Em -Chi cục VTLT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online