Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ
Công tác Văn thư lưu trữ

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ

09:39 21/04/2020

Công tác văn thư, lưu trữ đóng vai trò đặc biệc quan trọng trong hoạt động quản lý, điều hành tại các cơ quan, tổ chức. Mọi hoạt động, điều hành của cơ quan, tổ chức điều gắn liền với công tác ban hành văn bản, lưu trữ văn bản, lưu trữ hồ sơ tạo cơ sở pháp lý trong giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, phản ánh trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong thực thi nhiệm vụ.

Thời gian qua, công tác văn thư, lưu trữ đã và đang góp phần đưa hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoạt động một cách nề nếp, có hiệu lực và hiệu quả đối với vai trò, chức năng của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó phải kể đến vai trò của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ từ các quy định, các hướng dẫn, các văn bản chỉ đạo thực hiện,…Tuy nhiên, công tác văn thư, lưu trữ cần phải cải thiện và hoàn chỉnh về hệ thống các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội, theo đó các văn bản đã ban hành không còn phù hợp cần được thay thế hoặc bãi bỏ thay vào việc sửa đổi, ban hành kịp thời những văn bản phù hợp với xu hướng mới.
Trên cơ sở đó, ngày 05 tháng 03 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư đánh dấu một bước thay đổi về xu thế hiện đại của công tác văn thư, nhất là công tác văn thư điện tử và lưu trữ điện tử. Nghị định đã tích hợp được các quy định, hướng dẫn về công tác văn thư và theo đó một số văn bản cần được bãi bỏ để phù hợp với quy định mới. Theo tinh thần Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2020 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, cụ thể: Thông tư số 01/2011/TT/BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Thông tư số 07/2012/TT/BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Thông tư số 01/2019/TT/BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức./.
 
Đính kèm Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16/04/2020

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Tiền em – Chi cục VTLT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online