Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2019
Công tác Văn thư lưu trữ

Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2019

08:59 03/01/2020

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ định kỳ hàng năm

Cụ thể như sau:
1. Nội dung báo cáo
a) Biểu báo cáo

Theo Thông tư 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ:
- Biểu số: 0901.N/BNV-VTLT - Số lượng văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư;
- Biểu số: 0902.N/BNV-VTLT - Số tổ chức văn thư;
- Biểu số: 0903.N/BNV-VTLT - Số nhân sự làm công tác văn thư;
- Biểu số: 0904.N/BNV-VTLT - Số lượng văn bản;
- Biểu số: 0905.N/BNV-VTLT - Số lượng hồ sơ;
- Biểu số: 0906.N/BNV-VTLT - Số lượng văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ công tác lưu trữ;
- Biểu số: 0907.N/BNV-VTLT - Số tổ chức lưu trữ;
- Biểu số: 0908.N/BNV-VTLT - Số nhân sự làm công tác lưu trữ;  
- Biểu số: 0909.N/BNV-VTLT - Số tài liệu lưu trữ;
- Biểu số: 0910.N/BNV-VTLT - Số tài liệu lưu trữ thu thập;
- Biểu số: 0911.N/BNV-VTLT - Số tài liệu lưu trữ đưa ra sử dụng;
- Biểu số: 0912.N/BNV-VTLT - Số tài liệu được sao chụp;
- Biểu số: 0913.N/BNV-VTLT - Diện tích kho lưu trữ;
- Biểu số: 0914.N/BNV-VTLT - Số trang thiết bị dùng cho lưu trữ;
- Biểu số: 0915.N/BNV-VTLT - Kinh phí hoạt động lưu trữ;
Các biểu báo cáo và hướng dẫn thực hiện các biểu được đăng tải tại website Sở Nội vụ: http://sonoivu.angiang.gov.vn tại mục Tin chuyên ngành - Văn thư, lưu trữ.
b) Quy định về các loại cơ quan (cấp I, II, III, IV, cấp huyện, cấp xã), cụ thể:
- Cơ quan, tổ chức cấp I: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;các hội đặc thù cấp tỉnh;cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.
- Cơ quan, tổ chức cấp II: Cơ quan, tổ chức trực thuộc sở, ban, ngành; đơn vị thành viên của doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Cơ quan, tổ chức cấp III: Là cơ quan, tổ chức trực thuộc cấp II;
- Cơ quan, tổ chức cấp IV: Là cơ quan, tổ chức trực thuộc cấp III;
- Cấp huyện: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; cơ quan, tổ chức Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại huyện, thị xã, thành phố;
- Cấp xã: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
2. Phương thức báo cáo
- Cơ quan cấp huyện, cấp xã: Phòng Nội vụ triển khai đến cơ quan, tổ chức cấp huyện và cấp xã thực hiện việc báo cáo theo Biểu mẫu. Sau đó, tổng hợp báo cáo gửi về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ);
- Cơ quan cấp tỉnh:
+ Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức được xác định là cơ quan cấp I (có cơ quan trực thuộc cấp II, III, IV) triển khai đến cơ quan, tổ chức trực thuộc thực hiện việc báo cáo. Sau đó, tổng hợp báo cáo gửi về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ);
+ Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức được xác định là cơ quan cấp I và không có cơ quan trực thuộc thực hiện việc báo cáo và gửi về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ).
3. Kỳ hạn báo cáo
Số liệu báo cáo thống kê được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

4. Thời gian và hình thức nhận báo cáo
a) Thời gian gửi báo cáo: Cơ quan, tổ chức gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 28 tháng 01 năm 2020.
b) Hình thức nhận báo cáo: Báo cáo bằng văn bản giấy gửi về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ), địa chỉ: Số 89, Đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và trên phần mềm quản lý văn bản VNPT-IOFFICE 4.0; các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng phần mềm quản lý văn bản gửi về Sở Nội vụ theo địa chỉ mail: ccvtlt@angiang.gov.vn
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ Chi cục Văn thư - Lưu trữ, điện thoại số 02963.854.636 (gặp ông Huỳnh Văn Tiền Em) để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Chi cục Văn thư Lưu trữ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online