Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế (mẫu) về công tác văn thư, lưu trữ
Công tác Văn thư lưu trữ

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế (mẫu) về công tác văn thư, lưu trữ

04:00 28/05/2021

Ngày 26 tháng 5 năm 20121, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 916/SNV-VTLT về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế (mẫu) về công tác văn thư, lưu trữ,

Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
    Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 243/UBND-NC ngày 23 tháng 3 năm 2021 về triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. Sở Nội vụ có ban hành Tờ trình số 434/TTr-SNV về việc bổ sung đề nghị xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021 đối với Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trên cơ sở thống nhất và đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Sở Tư pháp tại Công văn số 340/STP-XDKT&TDTHPL, Sở Nội vụ đã tổ chức lấy ý kiến nội bộ và hoàn chỉnh Dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế (mẫu) về công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang”.
Để việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tính hiệu lực, tính pháp lý, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế (mẫu) về công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang để Sở Nội vụ hoàn chỉnh trình cơ quan thẩm định theo quy định pháp luật.
Ý kiến đóng góp gửi về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) trước ngày 10 tháng 6 năm 2021 qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice - 4.0; đối với các cơ quan, đơn vị không sử dụng Hệ thống VNPT Ioffice - 4.0 gửi văn bản giấy theo địa chỉ: Số 267, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang./.

 

Đính kèm:
- Công văn số 916/SNV-VTLT ngày 26/5/2021.
- Dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế (mẫu) về công tác văn thư, lưu trữ”.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Tiền Em - CCVTLT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online