Giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quantrên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
Tổ chức - Bộ máy

Giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quantrên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

02:30 31/08/2018

Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1784A/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 1785A/QĐ-UBND về việc giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

     Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt số biên chế công chức cho các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018; căn cứ các văn bản quy định có liên quan và xét nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị,Ủy ban nhân dân tỉnh giao số biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:
     1. Về số biên chế công chức giao trong cơ quan hành chính nhà nước là 2.743 biên chế; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 255 người.
     2. Về số lượng người làm việc giao trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 34.436 người; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 1.725 người.
     3. Về số người làm việc giao trong Hội đặc thù là 232 người; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 01 người.
     Theo các Quyết định nêu trên, UBND tỉnh yêu cầucác cơ quan, đơn vị được giao số biên chế, số lượng người làm việc và số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có trách nhiệm phân bổ, bố trí sử dụng công chức, số lượng người làm việc, số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong phạm vi được giao theo đúng yêu cầu, chức danh, vị trí việc làm và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ; Thực hiện việc phân bổ hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/ND-CP theo quy định tại Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh, ký kết, sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo đúng quy định hiện hành đồng thời báo cáo việc phân bổ, bố trí số biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) theo dõi, quản lý theo quy định./. Tải Quyết định số 1784A/QĐ-UBND về
tại đây, Tải Quyết định số 1785A/QĐ-UBND về tại đây.

 

Song Khánh - Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online