Triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang” năm 2022
Cải cách hành chính

Triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang” năm 2022

10:17 14/03/2023

Ngày 09/3/2023, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang” năm 2022 và hướng dẫn sử dụng phần mềm Chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính. Hội nghị do ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì.

 Ngoài ra, thành phần đại biểu tham dự, như sau:
- Thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang;
- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng phụ trách công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo, công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân và lãnh đạo, công chức Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.


 Responsive image
Ông Lý Minh Tài – Phó Trưởng phòng CCHC&XDCQ triển khai Đề án
 Responsive image
Đại biểu tham dự hội nghị

Theo Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang” năm 2022, cụ thể là:
- Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện: Cấu trúc thành 09 lĩnh vực đánh giá, 30 tiêu chí và 51 tiêu chí thành phần;
- Thang điểm đánh giá: Tổng điểm: 100 điểm. 
+ Điểm tự đánh giá/thẩm định: 68 điểm;
+ Điểm điều tra xã hội học (SIPAS): 32 điểm.


 Responsive image
Ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện tốt các nội dung sau:
 Thứ nhất: báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương, cập nhật lên hệ thống phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và đảm bảo thực hiện đúng thời gian quy định.
Thứ hai: căn cứ Đề án xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, xây dựng và triển khai Đề án xác định Chỉ số CCHC của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Thứ ba: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động cân đối, lồng ghép trong kinh phí chi thường xuyên, các Chương trình, Dự án và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện; đồng thời, chịu trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Hiền Triết – Phòng CCHC&XDCQ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online