Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Hội Nông dân tỉnh An Giang
Thi đua Khen thưởng

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Hội Nông dân tỉnh An Giang

09:12 05/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-HĐTĐKT ngày 18/12/2020 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Ngày 02/4/2021, đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đến làm việc với Hội Nông dân tỉnh. Tiếp đoàn Kiểm tra có đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang.

Responsive image

Đ/c Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân báo cáo kết quả đạt được của đơn vị trong thực hiện các quy định của pháp luật về TĐKT

    Thay mặt đơn vị đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị. Trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Công tác tuyên truyền và triển khai các văn bản pháp luật được đơn vị quan tâm. Việc bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua được thực hiện theo đúng quy định. Kịp thời kiện toàn, củng cố thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng, Hội đồng xét duyệt sáng kiến của đơn vị

Responsive image
 
Đ/c Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua – Khen thưởng, Thư ký Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh kết luận tại cuộc họp

    Sau khi đoàn kiểm tra nghe báo cáo của đơn vị và đi vào kiểm tra hồ sơ, văn bản thực tế, đồng chí Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua – Khen thưởng, Thư ký Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh thay mặt đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của đơn vị trong việc quan tâm, phát triển công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua. Tuy nhiên, đề nghị đơn vị trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung như: Quan tâm phối hợp Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc thống nhất số lượng khen thưởng trong việc ban hành các kế hoạch có kèm chỉ tiêu khen thưởng cấp tỉnh; Nghiên cứu, điều chỉnh phiếu bầu khen thưởng đúng theo quy định; Biên bản họp xét khen thưởng phải thể hiện đầy đủ các nội dung về thành phần tham dự, tiêu chuẩn, điều kiện các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, ghi rõ tỷ lệ phiếu bầu cho từng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng và phải đóng dấu đầy đủ theo quy định; Nghiên cứu thực hiện việc chia khối thi đua trong đơn vị; Quan tâm, tăng tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp; Bổ sung thêm tiêu chí chấm điểm trong quy chế hoạt động của Hội đồng xét sáng kiến; Điều chỉnh mẫu giấy công nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở đúng kích thước theo quy định và thực hiện việc trích lập quỹ thi đua – khen thưởng để đảm bảo tốt cho công tác khen thưởng tại đơn vị.
    Về phía đơn vị, đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đánh giá của đoàn kiểm tra, trong thời gian tới sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót và phát huy những ưu điểm để đưa công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online