Tổng kết công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”
Thi đua Khen thưởng

Tổng kết công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”

01:49 20/01/2022

Sáng 14-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; ký kết giao ước thi đua công tác dân vận năm 2022 và ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp.

Responsive image

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương-Trưởng cơ quan thường trực tại thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã đến dự.

Năm 2021, trong bối cảnh tác động đại dịch, Ban Dân vận các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm thực hiện, thể hiện rõ vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tổ chức tốt công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết tốt công tác khiếu nại... Nhất là tập trung tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời. MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đoàn viên, hội viên, nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, an sinh xã hội và chăm lo cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. MTTQ tỉnh đã vận động gần 40,5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19; 15 tỷ đồng thực hiện “Túi an sinh”. 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới ” từng bước phát huy hiệu quả và tạo sự lan tỏa trong nhân dân, từng bước phát huy vai trò nòng cốt, chủ thể của nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đoàn kết toàn dân. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” đã có hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phong cách gần dân, trọng dân, vì dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của nhân dân. Qua phong trào thi đua đã xây dựng 4.664 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” tiêu biểu trên các lĩnh vực, tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội; huy động nhiều lực lượng, nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Responsive image
 
Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương-Trưởng cơ quan thường trực tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

Đến dự hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương biểu dương Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham gia, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là trong phòng, chống dịch và an sinh xã hội trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả Ban Dân vận các cấp đã đạt được trong năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò chủ thể, nòng cốt của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; đặc biệt là huy động sức mạnh nhân dân tham gia phòng, chống dịch thiết thực, hiệu quả.

 Responsive image
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng phát biểu kết luận hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị năm 2022, hệ thống Dân vận các cấp tập trung thực hiện 5 nội dung: tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy về công tác dân vận. Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cần quan tâm đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với tuyên truyền, thực hiện vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường nắm tình hình trong dân, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ. Triển khai thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tiếp tục tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nắm tình hình nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo; tham mưu, giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh, phức tạp ngay từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trong công tác chăm lo cho người dân gắn với khơi dậy tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước, tính sáng tạo của đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022. 

 Responsive image
Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương Vũ Anh Tuấn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng trao kỷ niệm chương cho các cá nhân

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương trao tặng 6 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” năm 2021. UBND tỉnh tặng bằng khen 20 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2021. Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong thi đua công tác dân vận năm 2021; tặng giấy khen 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Đồng thời ký kết giao ước thi đua giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh về công tác dân tộc (giai đoạn 2021-2026); ký kết với Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố về công tác Dân vận năm 2022; kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBMTTQVN, các tổ chức chính trị xã hội năm 2022./.

Trần Diễm (nguồn: cổng thông tin điện tử tỉnh)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online