Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Văn bản quy phạm

Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

08:18 07/02/2024

Căn cứ Kết luận số 5247/KL-BNV ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Bộ Nội vụ đã ban hành, về kiểm tra thi hành pháp luật về chính sách tiền lương; công tác thanh niên và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ tại tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn số 134/UBND-NC ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó: Sở Nội vụ được giao soạn thảo Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh An Giang, thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh là tháng 03/2024.
Sau khi nghiên cứu, Sở Nội vụ đã dự thảo Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là dự thảo Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn).
Dự thảo Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn khi được ban hành sẽ tác động đến quý cơ quan, đơn vị và tác động trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc quý cơ quan, đơn vị. Do đó, để đảm bảo tính khả thi khi được ban hành và thực hiện đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Nội vụ đề nghị quý cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tổng hợp và có ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 06 tháng 3 năm 2024. 
Các văn bản (gồm: dự thảo Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn, dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ) được đăng toàn văn trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ http://sonoivu.angiang.gov.vn.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Nam - Phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online