Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019
Đảng ủy Sở

Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019

08:46 17/10/2019

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ 9 tháng đầu năm, nhằm đánh giá lại những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề ra giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh hiệu quả công tác Nội vụ những tháng cuối năm 2019.

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ, lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị do ông Ngô Hồng Yến, Giám đốc Sở Nội vụ - Chủ trì.

Responsive image

Responsive image

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 9 tháng đầu năm. Trong đó, nổi bật vấn đề sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; vấn đề chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp; các vấn đề thuộc lĩnh vực cải cách hành chính,  thi đua, khen thưởng và tôn giáo.

Sau khi lắng nghe các ý kiến phản ánh và đề xuất, kiến nghị của các Phòng Nội vụ cấp huyện, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ lần lượt phát biểu trao đổi, thảo luận nhằm giúp các địa phương tháo gỡ vướng mắc. 

Tổng hợp các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, ông Ngô Hồng Yến, Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, phối hợp với các Phòng Nội vụ cấp huyện nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ cuối năm 2019.

Cụ thể như sau:

1. Về công tác cải cách hành chính
Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, phấn đấu từng bước hoàn thành nhiệm vụ, đề án, mục tiêu đề ra của Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020  và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của UBND tỉnh.
Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, củng cố Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, nâng chất lượng hoạt động cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Triển khai 2 Đề án: Trang thiết bị một cửa và cơ sở dữ liệu thực hiện cơ chế một  cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc nhận, trả kết quả thủ tục hành chính, kiểm tra công vụ; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh, duy trì trật tự, kỷ luật, kỷ cương hành chính.
2. Về công tác tổ chức bộ máy và biên chế; quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ
Xây dựng kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2020 trình UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt.
Tiếp tục thẩm định Đề án tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW; Đề án tinh giản biên chế của các đơn vị.
Thẩm định: Đề án Giải thể Quỹ Bảo trợ trẻ em chuyển chức năng quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em chuyển chức năng nhiệm vụ về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; các Quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban ngành tỉnh; kiện toàn các Ban Chỉ đạo trên địa bàn tỉnh An Giang; danh sánh đối tượng đủ điều kiện thực hiện tinh giản biên chế đợt 1 năm 2020.
Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW; tinh giản biên chế đợt 2 năm 2019; tổng kết năm và kê khai tài sản của Hội, quỹ năm 2019.
3. Về công tác xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính và công tác thanh niên
- Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Tham mưu UBND tỉnh HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh sáp nhập ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy mô dân số trên địa bàn tỉnh.
- Làm việc, đôn đốc đơn vị tư vấn, thi công Dự án 513 đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị tiếp Đoàn Kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ; Bản đồ địa giới hành chính và xây dựng CSDL về địa giới hành chính" phục vụ Hội đồng thẩm định cấp nhà nước xét công nhận, ký pháp lý và bàn giao kết thúc dự án.
- Tổng hợp tham mưu Ban Cán sự Đảng kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” và kết quả thực hiện về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” năm 2019.
- Kiểm tra và tham gia cùng Đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh, thẩm định và xét công nhận “Xã nông thôn mới”; “Xã nông thôn mới nâng cao” và “Ấp nông thôn mới” năm 2019.
- Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2019. Phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức diễn đàn giao lưu, đối thoại “Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng” năm 2019.
4. Về công tác xây dựng, quản lý và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Tham mưu UBND tỉnh hoàn thành tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2019; kỳ thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính năm 2019 sau khi được Bộ Nội vụ phê duyệt. Hướng dẫn thực hiện phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và Người quản lý doanh nghiệp năm 2019 theo quy định Trung ương. Thực hiện công tác cán bộ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
Tiếp tục triển khai, hoàn thành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019; Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg. Báo cáo đánh giá thực hiện năm 2019 và xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020. Hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức để trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2019.
5. Công tác thanh tra
- Phối hợp xây dựng chương trình, định hướng công tác thanh tra năm 2020. Triển khai xây dựng, ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2020 theo chương trình, định hướng công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh.
- Triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2019.
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đạt tỷ lệ 100% các cơ quan, đơn thuộc, trực thuộc UBND tỉnh được thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra theo quy định.
- Các KLTT được tiếp tục theo, đôn đốc trong thời gian tới (theo kế hoạch): 04 KLTT, gồm:
+ KLTT số 1236/KL-SNV ngày 29/10/2015 về việc thực hiện các quy định pháp luật chuyên ngành về công tác nội vụ đối với UBND huyện Tịnh Biên.
 + KLTT số 1063/KL-SNV ngày 06/7/2017 của Sở Nội vụ về việc thực hiện các quy định pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, kỷ luật công chức, việc chức; Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức xã và những người hoạt động không chuyên trách; công tác văn thư, lưu trữ và thi đua, khen thưởng đối với UBND huyện Tri Tôn.
+ KLTT số 346/KL-SNV ngày 11/3/2019 về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao đối với Văn phòng Sở Nội vụ.
+ KLTT số 1042/KL-SNV ngày 21/6/2019 của Sở Nội vụ về việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức lãnh đạo, quản lý; chế độ, chính sách đối với công chức; quản lý hồ sơ công chức; công tác cải cách hành chính đối với Sở Tư pháp.
6. Về công tác tín ngưỡng, tôn giáo
Phối hợp cùng các ngành tỉnh, triển khai việc xây dựng, thực hiện Đề án về đất đai tôn giáo trên địa bàn tỉnh . Tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019 tại huyện Châu Phú và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ về kết quả kiểm tra trong toàn tỉnh. Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các chức sắc, chức việc tôn giáo năm 2020. Tổng kết tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020. Thăm hỏi thường xuyên các chức sắc, chức việc tôn giáo.
7. Về công tác thi đua, khen thưởng
Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động; phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang... Phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông thực hiện chương trình tuyên truyền gương điển hình tiên tiến.
Cập nhật sổ vàng khen thưởng, trình UBND tỉnh ra Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của các đơn vị được khen thưởng; cấp phát Bằng khen. Xét đề nghị Kỷ niệm chương ngành Thi đua khen thưởng. Theo dõi các cụm, khối thi đua tỉnh sơ kết, tổng kết và hoàn chỉnh quy chế hoạt động. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2019. Hướng dẫn công tác khen thưởng, tổng kết cụm, khối thi đua năm 2019, tổ chức thi đua năm 2020. Dự thảo Phát động thi đua năm 2020. Đánh giá Nội dung IV về thi đua, khen thưởng của các cụm, khối thi đua của tỉnh. Trình cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.
8. Về công tác văn thư - lưu trữ
Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ. Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ; Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg ngày 10/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử.
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 29/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo lập, số hóa dữ liệu nâng cao chất lượng quản lý kho tài liệu lưu trữ. Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển lãm tài liệu và khánh thành trụ sở Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh. Báo cáo Danh mục các Dự án, công trình thuộc diện nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2019. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu giao nộp tài liệu về Kho lưu trữ lịch sử theo quy định. Trình UBND tỉnh ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 572/UBND-TH ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về thực hiện các nội dung theo Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ; hoàn chỉnh hệ thống Quản lý văn bản VNPT - Oiffice 4.0 đảm bảo đạt yêu cầu về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ theo q
uy định.

Văn phòng Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online