Thông báo tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021
Công chức - Viên chức

Thông báo tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021

03:23 04/12/2021

Hội đồng Thi nâng ngạch xin thông báo đến các thí sinh một số nội dung về thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021

 Cụ thể như sau:

1. Nội dung và hình thức thi:

- Vòng 1: thi trắc nghiệm trên máy tính

+ Kiến thức chung: 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo tiêu chuẩn của ngạch dự thi. Thời gian thi 60 phút.

+ Ngoại ngữ (Anh văn): 30 câu. Thời gian thi 30 phút.

- Vòng 2: thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ. Thời gian thi 180 phút.

2. Nội dung, danh mục tài liệu môn Kiến thức chung và Chuyên môn nghiệp vụ (theo danh mục tài liệu kèm theo).

3. Thời gian, hình thức tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức, hướng dẫn làm bài thi:

- Hình thức trực tuyến: link phòng hướng dẫn làm bài thi meet.google.com/mhi-ugdd-fnh

- Thời gian: 1,5 ngày, ngày 08 tháng 12 năm 2021 và ngày 09 tháng 12 năm 2021 (Kiến thức chung 01 buổi; Ngoại ngữ 01 buổi; Chuyên môn nghiệp vụ 01 buổi).

+ Sáng bắt đầu vào lúc 08 giờ 00.

+ Chiều bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 (ngày 08/12/2021).

4. Phí dự thi thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức: 600.000 đồng/thí sinh (từ 100 đến dưới 500 thí sinh).

- Thí sinh nộp lệ phí thi nâng ngạch vào ngân sách nhà nước trước ngày 12/12/2021 qua tài khoản Sở Nội vụ tỉnh An Giang với các thông tin như sau:

+ Tên tài khoản: Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

+ Số tài khoản: 3713.0.1025339.00000 tại Kho bạc nhà nước tỉnh An Giang.

+ Nội dung nộp tiền đề nghị ghi đầy đủ thông tin như sau:

Họ tên người dự thi + Nộp lệ phí thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và tương đương năm 2021 + số điện thoại di động.

- Sau khi nộp lệ phí dự thi vào tài khoản, đề nghị lưu giữ Giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản để đối chiếu khi cần thiết.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thông báo đến các cán bộ, công chức, viên chức được biết để tham dự đầy đủ nhằm đảm bảo kết quả tốt nhất cho kỳ thi./.

 

Tải về:

1. Thông báo số 5/TB-HĐTNN

2. Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021

3. Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi ngân ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính và tương đương

4. Tài liệu ôn tập kiến thức chung

+ Tài liệu dành cho Công chức

+Tài liệu dành cho Viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online