Công tác Nội vụ tỉnh An Giang một năm nhìn lại
Công đoàn cơ sở

Công tác Nội vụ tỉnh An Giang một năm nhìn lại

02:22 19/02/2021

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, nhiều ngày lễ kỷ niệm và hoạt động văn hóa quan trọng của đất nước, của tỉnh; là năm tình hình kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng có những chuyển biến tích cực, thu ngân sách đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra; đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện, văn hóa- xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” có sức lan tỏa rộng rãi...

     
 Tuy do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài phức tạp nhưng với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong năm 2020 Sở Nội vụ đã thực hiện tốt công tác tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành, đạt được kết quả như sau:
     Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn công tác chuyên môn của Bộ Nội vụ; chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố  trong thực hiện các nhiệm vụ.
     -  Về công tác Cải cách hành chính, đã tham mưu cho UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 860/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 14/01/2020 về việc kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) năm 2020; Đoàn Kiểm tra do UBND tỉnh thành lập đã kiểm tra 24 đơn vị, địa phương gồm: 02 Sở, 11 đơn vị cấp huyện, 11 xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính, xây dựng chính quyền điện tử. Tính đến hết năm 2020, các ngành, các cấp đã tham mưu triển khai, cơ bản hoàn thành 100% kế hoạch. Các ngành, các cấp tham mưu triển khai đúng quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương về Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với tổng cộng 1.934 thủ tục, trong đó cấp tỉnh 1.410 thủ tục, cấp huyện 335 thủ tục, cấp xã 189 thủ tục. Niêm yết đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh.  Tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Thủ tướng Chính phủ về Danh mục thủ tục hành chính thuộc ngành dọc đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.
     - Về tổ chức bộ máy và biên chế: Sở Nội vụ phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước; quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ và UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Nghị định 107, 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ). Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án của 15 Sở, ban ngành, 08 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và 11 đơn vị hành chính cấp huyện; các đề án sáp nhập, giải thể, kiện toàn, tổ chức lại, giảm 15 đơn vị sự nghiệp công lập; trình phê duyệt phương án tự chủ về thực hiện tổ chức bộ máy, nhân sự của các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Giao biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã giảm được 280 biên chế công chức, đạt tỷ lệ 9,73% (năm 2021 giảm 31 biên chế so với năm 2020); Biên chế viên chức đã giảm là 4.415, đạt tỷ lệ 11,36% so với năm 2015. Thẩm định đối tượng tinh giản biên chế của đợt 1 và 2 năm 2020 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 92 trường hợp.
     - Về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Tham mưu thực hiện tốt về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ,  công chức, viên chức đảm bảo đúng các quy trình, an toàn, công khai, minh bạch, đúng kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách 22 thí sinh trúng tuyển bổ sung kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang do phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới; tham mưu Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức, viên chức không qua thi tuyển thuộc trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng theo quy định; phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập với số lượng 1.217 chỉ tiêu các ngành y tế, giáo dục và sự nghiệp khác. Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 với các nội dung: bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức vụ cấp phòng; các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí việc làm; cải cách hành chính, đạo đức công vụ; kiến thức quốc phòng, an ninh; công tác thanh niên; bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã... với số lượng 1.986 lượt học viên tham gia. Đẩy mạnh công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CB, CC,VC, chú trọng đổi mới công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC đáp ứng được yêu cầu thời kỳ mới. 
     - Về công tác xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính: Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 về việc sáp nhập, điều chỉnh ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn về qui mô dân số  trên địa bàn tỉnh An Giang. Hoàn chỉnh 03 Đề án thành lập thị trấn: Vĩnh Thạnh Trung (Châu Phú), Cô Tô (Tri Tôn), Vĩnh Bình (Châu Thành). Rà soát, hướng dẫn UBND cấp huyện xư lý các trường hợp cán bộ, công chức cấp xã được tuyển dụng không đúng quy trình và các trường hợp sai phạm trong dụng trước đây theo kết luật 71-KL/TW. Thẩm định hồ sơ các huyện, thị, thành phố về thực hiện chế độ chính sách cho các xã theo Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
    - Về công tác quản lý nhà nước về thanh niên: Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra Ủy ban Quốc gia Thanh niên Việt Nam về thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Báo cáo tổng kết Chương trính phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 và báo cáo tổng kết việc thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020. Do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp kéo dài, Sở Nội vụ chưa tham mưu UBND tỉnh tổ chức được buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên. Không ngần ngại trước khó khăn của dịch bệnh Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức bằng hình thức gián tiếp thay cho hình thức đối thoại trực tiếp đăng trên Báo An Giang.
    - Về công tác thi đua, khen thưởng: được quan tâm chú trọng, xác định đây là động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần đẩy mạnh sự phát triển kihn tế- xã hội của tỉnh. Ngành đã chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh tổ chức phát động các phong trào thi đua; kịp thời thẩm định thành tích trình các cấp có thẩm quyền ra quyết định khen thưởng và công nhận các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác. Trong năm, cũng đã tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI, giới thiệu đoàn Đại biểu tỉnh tham gia Đại hội thi đau yêu nước toàn quốc lần thứ X. Công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã thực sự là động lực thúc đẩy góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
    - Về công tác Tôn giáo: Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được tăng cường từ tỉnh đến cơ sở. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo từng bước được thực hiện khá đồng bộ. Các hành vi vi phạm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và hành vi lợi dụng tôn giáo hoạt động đã giảm và kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý. Chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được cấp phép sinh hoạt đúng pháp luật, nhiều tổ chức tôn giáo từ cấp tỉnh đến cơ sở được thành lập, các cơ sở thờ tự được sửa chữa, xây dựng mới khang trang; các chức sắc, chức việc, tu sĩ được chính quyền tạo điều kiện tham gia đào tạo trong và ngoài nước; được phong chức, phong phẩm, bầu cử, suy cử, bổ nhiệm. Qua đó, đã tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo ngày càng củng cố thêm lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước
   - Về công tác văn thư, lưu trữ: Kho lưu trữ đã được khánh thành đi vào hoạt động; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ nhà nước năm 2020, thực hiện tốt công tác chỉnh lý và bàn giao tài liệu đảm bảo đúng tiến độ; Đề án số hóa được đẩy nhanh tiến độ triển khai và đạt được chất lượng cao; công tác bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử được thực hiện tốt; việc phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ cho hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo đảm kịp thời, có hiệu quả.
    Với những kết quả đạt được rất quan trọng như trên cho thấy mặc dù khối lượng công việc trong năm rất lớn, nhưng với quyết tâm chính trị của tập thể Lãnh đạo Sở Nội vụ cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nổ lực của đội ngũ của cán bộ, công chức, viên chức, sự phối hợp hiệu quả của các Sở, ban, ngành, địa phương, công tác Nội vụ cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.

Ngọc Điệp

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online