Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang
Tổ chức - Bộ máy

Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang

08:35 01/02/2018

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Do đó, điều lệ tổ chức và hoạt của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vốn phải được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với Luật Doanh nghiệp này và các văn bản hướng dẫn có liên quan

     Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rà soát và tham mưu điều lệ tổ chức và hoạt động của các công ty do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vốn tại Công văn số 762/VPUBND-KTTH ngày 28 tháng 02 năm 2017. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang đã xây dựng dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang và gửi Sở Nội vụ thẩm định.
     Sở Nội vụ đã tiến hành thẩm định và trình lên UBND tỉnh dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang. Ngày 18 tháng 12 năm 2017 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3749/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang.

 

 

Thị Giang - Phòng TCBC và TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online