Chấn chỉnh công tác tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã và hướng dẫn bố trí nhân sự, tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở
Cải cách hành chính

Chấn chỉnh công tác tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã và hướng dẫn bố trí nhân sự, tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở

04:10 08/05/2020

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ngành, cơ quan có liên quan rà soát, thực hiện công tác tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã và việc hướng dẫn bố trí nhân sự, tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở.

Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan tham mưu có liên quan thực hiện đúng quy trình tuyển dụng trước khi bổ nhiệm chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ quân sự cấp xã đúng theo khoản 6, Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, tránh trường hợp đã bổ nhiệm chức danh lãnh đạo nhưng chưa phải là công chức cấp xã (về điều kiện, tiêu chuẩn của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT/BNV-BQP ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có trách nhiệm quán triệt, tuyên truyền theo hệ thống ngành từ tỉnh đến cơ sở chấp hành, thực hiện đúng chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương và quy định pháp luật của nhà nước tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ; đồng thời thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị không tự ý ban hành các văn bản định hướng, chỉ đạo việc bố trí, sắp xếp nhân sự liên quan đến bộ máy chính quyền cơ sở hoặc tham mưu xây dựng các Đề án, Kế hoạch có đưa nội dung hướng dẫn, yêu cầu thực hiện thêm chế độ, chính sách, làm phát sinh tăng thêm số lượng biên chế không thuộc chức năng, nhiệm vụ quyền hạn chuyên ngành được phân công.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức việc triển khai thực hiện; đồng thời rà soát những bất cập trong việc thực hiện chế độ chính sách; bố trí số lượng, phân công nhiệm vụ giữa chức danh cán bộ, công chức cấp xã; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy định điều chỉnh, thực hiện chung thống nhất trong toàn tỉnh./.

Nguồn: Văn bản số 481/UBND-TH, ngày 06/5/2020

Phòng CCHC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online