Công bố danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Công bố danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

09:50 05/07/2017

Ngày 27/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 944/QĐ-UBND công bố Danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 16/11/2016)

 

    Danh sách công bố có 443 cán bộ, công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.
    Cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện kiểm soát quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thống kê, trình công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ; tổ chức, phối hợp triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm của tỉnh...

Minh Tài - Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online