Thông báo Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021
Công chức - Viên chức

Thông báo Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021

08:33 28/01/2022

Căn cứ Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi); Quyết định số 20/QĐ-HĐT ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng thi về việc thành lập Ban Chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021.

Căn cứ kết quả chấm phúc khảo, Hội đồng thi thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi viết chuyên môn nghiệp vụ của công chức, viên chức dự thi lên ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2021 (theo Danh sách đính kèm).
Thông báo này thay cho giấy báo kết quả, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: sonoivu.angiang.gov.vn, đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo đến thí sinh có đơn xin phúc khảo được biết./.

File đính kèm:

1.Thông báo kết quả điểm phúc khảo

2. Danh sách đính kèm

Thanh Nam

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online