Tổng kết công tác nội vụ, cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019
Cải cách hành chính

Tổng kết công tác nội vụ, cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019

04:25 21/02/2020

Ngày 20-2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị tổng kết công tác nội vụ, cải cách hành chính (CCHC) tỉnh An Giang năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Responsive image
 

Dịp này, UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen 6 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019, Sở Nội vụ tặng giấy khen 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua năm 2019.

Năm 2019, tỉnh đã thực hiện tốt công tác CCHC, giải quyết khó khăn, hạn chế, góp phần xây dựng nền hành chính của tỉnh từng bước hiện đại, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Qua đó, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy của tỉnh được triển khai thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Bộ Chính trị, chỉ đạo của

Responsive image

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng bằng khen tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019.

Tỉnh ủy. Thường xuyên rà soát, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, địa phương theo đúng quy định của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương.

Quan tâm chú trọng việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, góp phần nâng cao trình độ, chuyên môn, nhận thức, các kỹ năng hành chính, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc, giúp cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành một cách tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao trong năm. Bên cạnh đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ qua các lớp tập huấn cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên toàn tỉnh. Năm 2019 cũng đã hoàn thành kế hoạch thi tuyển công chức, bổ sung nhân sự có đủ năng lực, trình độ vào làm việc trong cơ quan nhà nước của tỉnh. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được các ngành, các cấp triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, thông suốt.

Trong công tác nội vụ thực hiện tốt công tác điều động bổ nhiệm cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; khắc phục các yếu kém trong tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức... Công tác tham mưu thực hiện về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức luôn nhận được hướng dẫn kịp thời từ Bộ, ngành, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các ngành, cấp lãnh đạo từ đó những chủ trương, quy định pháp luật khi mới được ban hành được tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định. Các phong trào thi đua luôn gắn chặt với các nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thật sự là động lực để các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động của các tổ chức tôn giáo đã được chính quyền quan tâm giải quyết, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng pháp luật.

Responsive image
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình biểu dương và đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình CCHC tỉnh đã quyết liệt và nỗ lực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác nội vụ, cũng như thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC tỉnh năm 2019.

Chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, để tiếp tục đẩy mạnh, triển khai và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đối với công tác nội vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra; kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt bổ nhiệm điều động, luận chuyển cán bộ không đúng quy định. Tổng kết 5 năm đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức và chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển dụng, quản lý sử dụng cán bộ công chức, viên chức, đảm bảo đồng bộ thống nhất toàn tỉnh. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao công tác thi đua khen thưởng, ứng dụng công nghệ thông tin trong văn thư, lưu trữ. Thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ.    Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng chính sách và pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ.

Responsive image
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng bằng khen tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019.

Trong công tác CCHC, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Sở Nội vụ phối hợp tăng cường tuyên truyền hoạt động CCHC; tìm kiếm mô hình, sáng kiến mới áp dụng nâng cao hiệu quả CCHC của tỉnh. Các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát, chấp hành kỷ cương, hành chính, đạo đức công vụ. Tham mưu công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương theo hướng tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành cơ quan hành chính các cấp. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3, 80% thủ tục hành chính thực hiện đạt mức độ 4, kết hợp với nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đến tận nhà theo yêu cầu người dân; thực hiện tốt mô hình “4 tại chổ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; triển khai nhanh phòng học trực tuyến đưa vào hoạt động trong quý II-2020. Tiếp tục nâng cao hoạt động giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận 1 cửa cấp huyện, cấp xã). Tiếp tục phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC, chủ động thực hiện các giải pháp nhằm duy trì, nâng cao thứ hạng của tỉnh An Giang qua đánh giá, xếp hạng hàng năm của các Chỉ số: CCHC (PARINDEX), Chỉ số hiệu quả Quản trị hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS).

Responsive image
Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ tặng giấy khen tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua năm 2019.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online