Hướng dẫn việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động và quy trình bầu bổ sung Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017-2022 trên địa bàn tỉnh An Giang
Xây dựng chính quyền

Hướng dẫn việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động và quy trình bầu bổ sung Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017-2022 trên địa bàn tỉnh An Giang

04:09 21/02/2020

Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Sở Nội vụ và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Văn bản số 02/HDLT-BTT.UBMT-SNV hướng dẫn việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động và quy trình bầu bổ sung Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017-2022 trên địa bàn tỉnh An Giang,

Với nhiều nội dung quan trọng, như sau:
- Việc áp dụng nhiệm kỳ cho Trưởng ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế cho nhiệm kỳ 2,5 năm đang áp dụng hiện nay) sẽ được tiếp tục kéo dài nhiệm kỳ hoạt động cho đủ 05 năm, sau đó tiến hành tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ mới đúng theo trình tự thủ tục quy định tại Điều 15 Quy chế Tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh.
- Đối với ấp, khóm đã bố trí 02 Phó trưởng ấp, khóm theo các quy định trước đây thì giữ nguyên số lượng Phó trưởng ấp, khóm tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ, sau đó thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ.
- Đối với chức danh Phó trưởng ấp, khóm nếu trong nhiệm kỳ hoạt động, khi có thay đổi nhân sự thì sau khi lựa chọn nhân sự xin ý kiến cấp ủy (ấp, khóm) và trao đổi thống thất với Ban Công tác mặt trận; Trưởng ấp, khóm trình UBND cấp xã quyết định công nhận chức danh Phó Trưởng ấp, khóm mới đúng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
Về quy trình kéo dài nhiệm kỳ hoạt động, ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ (2017 – 2020) để tiếp tục kéo dài nhiệm kỳ hoạt động của Trưởng ấp, khóm trên địa bàn tỉnh (2017 – 2022), UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện quy trình chuyển tiếp, công nhận chức danh Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017 -2022, với trình tự thủ tục như sau:
- Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm chủ trì tổ chức tiến hành phát phiếu lấy ý kiến cử tri hộ gia đình đối với việc tín nhiệm chức danh Trưởng ấp, khóm; Chủ tịch UBND cấp xã thành lập tổ kiểm phiếu gồm đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã làm Tổ trưởng và các thành viên ấp làm Tổ viên; tiến hành lập biên bản kết quả kiểm phiếu tín nhiệm.
- Sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm, Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp hoàn chỉnh, niêm phong hồ sơ (phiếu tín nhiệm, Biên bản kiểm phiếu) gửi về UBND cấp xã; Trên cơ sở kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định công nhận chức danh Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017 – 2022 (nếu kết quả tín nhiệm trên 50%); Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã xem xét lựa chọn nhân sự khác, để giới thiệu chỉ định giữ chức danh Trưởng ấp, khóm lâm thời mới (nếu kết quả tín nhiệm dưới 50%).
Nếu trong nhiệm kỳ hoạt động có thay đổi nhân sự khuyết chức danh Trưởng ấp, khóm thì Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cử Trưởng ấp, khóm lâm thời để điều hành hoạt động của ấp, khóm cho đến khi bầu được Trưởng ấp, khóm mới theo quy định (thời hạn không quá sáu tháng kể từ ngày có quyết định cử Trưởng ấp, khóm lâm thời). Trong thời gian này, Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm chủ động phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Trưởng ấp, khóm theo hình thức lấy phiếu tín nhiệm đúng trình tự, thủ tục theo các bước của hướng dẫn trên.  
Thời gian thực hiện quy trình việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động của Trưởng ấp, khóm được thực hiện trong quý II năm 2020. Sau khi kết thúc việc thực hiện, Phòng Nội vụ và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện, gửi về Sở Nội vụ và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để theo dõi, tổng hợp./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

THIỆN NHÂN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online