Báo cáo Kết quả thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh về công tác cán bộ 6 tháng đầu năm 2018
Thanh tra

Báo cáo Kết quả thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh về công tác cán bộ 6 tháng đầu năm 2018

02:56 29/11/2018

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 1. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện Báo cáo kết quả điều hành, chỉ đạo của sở, ngành, địa phương về triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Kết quả về tăng cường kiểm tra công tác cán bộ
a) Số lượng, kết quả các cuộc kiểm tra
Tổng hợp theo Biểu số 1.
b) Kết quả xử lý các sai phạm phát hiện kiểm tra
Tổng hợp theo Biểu số 2.
3. Kết quả thực hiện việc tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh về công tác cán bộ
a) Về tiếp nhận, kiểm tra, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng phản ánh và xử lý các sai phạm.
Tổng hợp theo Biểu số 3 và Biểu số 5a.
b) Về tiếp nhận, kiểm tra, xác minh các thông tin do công dân phản ánh và xử lý các sai phạm.
Tổng hợp theo Biểu số 4 và Biểu số 5b.
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
Báo cáo những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nói riêng và thực hiện theo quy định của pháp luật nói chung về công tác cán bộ (nếu có).
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Kiến nghị về công tác cán bộ đối với Chính phủ; Bộ Nội vụ; UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền khác (nếu có)./. kèo theo Biểu mẫu Báo cáo tải về tại đây.

 

Văn Sang - Thanh tra Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online