Khẩn trương trình Chính phủ ban hành 4 Nghị định về lĩnh vực Nội vụ
Cải cách hành chính

Khẩn trương trình Chính phủ ban hành 4 Nghị định về lĩnh vực Nội vụ

02:47 17/02/2023

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Văn bản số 372/BNV-VP về việc triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2023 của Bộ Nội vụ.

Theo đó, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung cao độ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác của Bộ năm 2023 bảo đảm đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, khẩn trương hoàn thành 48 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao.
 Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu các đơn vị tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); khẩn trương xây dựng, hoàn thiện 09 dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo quy định; chủ động phối hợp chặt chẽ với các Vụ chức năng của Văn phòng Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 Nghị định đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục. 
Tập trung hoàn thiện 02 Đề án trình Bộ Chính trị ; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; trình Chính Phủ ban hành Nghị quyết về kế hoạch triển khai Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 
Khẩn trương hoàn thành quy chế bổ nhiệm, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ 
Tham mưu tổ chức tốt các cuộc họp, hội nghị do Thủ tướng Chính phủ chủ trì; Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Hội nghị Ban Chỉ đạo đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội nghị Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam; gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo các cấp. 
Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ chính quyền địa phương tại nước ngoài năm 2023; Kế hoạch tuyên truyền về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2023; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và điều động, biệt phái công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ nhanh chóng bắt tay vào công việc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, kịp thời, không để chậm chễ, bỏ sót nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày từ đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng... 

 

Minh Tài (Nguồn: baochinhphu.vn)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online