Nhiều quy định mới liên quan đến công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
Xây dựng chính quyền

Nhiều quy định mới liên quan đến công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

08:33 04/01/2022

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 quy định việc Quản lý cán bộ, công chức cấp xã (thay thế Quyết định số 85/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017) và Quyết định số 64/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 về Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 và Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 19/10/2018).

 Theo đó, có rất nhiều nội dung mới được điều chỉnh, sửa đổi bổ sung nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương, cụ thể như sau:

- Số lượng cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh được bố trí tăng thêm 01 định suất so với trước đây, do chức danh Trưởng Công an cấp xã nơi đã tổ chức lực lượng Công an chính quy không tính trong số lượng chức danh cán bộ, công chức cấp xã (trước đây theo khoản 1, Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP thì đối với các xã, thị trấn bố trí Trưởng Công an xã là Công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức phải giảm 01 người). Hiện nay, theo quy định tại điểm a, khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, thì chức danh Trưởng Công an xã nằm trong chức danh công chức cấp xã chỉ áp dụng đối với xã, thị trấn chưa tổ chức công an chính quy theo quy định của Luật Công an nhân dân, hiện tại trên địa bàn tỉnh An Giang tất cả các xã, thị trấn đều đã tổ chức mô hình Công an chính quy như Công an phường (biên chế Công an xã nằm trong tổng biên chế Công an tỉnh, do Bộ Công an ấn định).
- Đối với việc bố trí cán bộ cấp xã, các trường hợp cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh, mà không giảm được ít nhất 01 người trong số lượng được bố trí tối đa, thì không được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định; những đơn vị hành chính thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, bố trí 01 Phó Bí thư thường trực Đảng ủy là Trưởng khối vận (nơi có điều kiện bố trí kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc) và 01 Phó Bí thư Đảng ủy là Chủ tịch Hội đồng nhân dân; những đơn vị hành chính không thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, bố trí theo cơ cấu Bí thư Đảng ủy là Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Phó Bí thư Đảng ủy là Chủ tịch Hội đồng nhân dân (không bố trí Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã là đại biểu hoạt động chuyên trách).
- Đối với việc bố trí số lượng công chức cấp xã, tại các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh bắt buộc phải bố trí 01 công chức chuyên trách công tác Nội vụ; tại các đơn vị hành chính cấp xã loại II: chức danh công chức Tài chính - kế toán chỉ được bố trí 01 người; tại các đơn vị hành chính cấp xã loại III: chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch và công chức Tài chính - kế toán mỗi chức danh chỉ được bố trí 01 người phụ trách.
- Ngoài ra, UBND tỉnh cũng quy định cụ thể về tiêu chuẩn đối với cán bộ cấp xã về nguyên tắc phải đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ bằng hoặc cao hơn chức danh công chức chuyên môn cấp xã (riêng đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã thực hiện theo Điều lệ và quy định pháp luật về Cựu chiến binh Việt Nam). Đối với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã khi được giới thiệu bầu giữ chức vụ lần đầu phải đảm bảo là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là cán bộ, công chức, viên chức nếu được điều động, chuyển công tác từ nơi khác đến. Đối với Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã, Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã khi được giới thiệu bầu giữ chức vụ lần đầu phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương; đồng thời phải đảm bảo là cán bộ, công chức cấp xã hoặc có thời gian tham gia công tác giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách từ đủ 03 năm trở lên (bao gồm thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, thanh niên tình nguyện, nếu thời gian không liên tục được tính cộng nối vào thời gian công tác). Chủ tịch UBND cấp huyện không thực hiện việc xếp lương, giải quyết chi trả chế độ chính sách đối với các chức danh cán bộ chưa đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định nêu trên.
Riêng đối với tiêu chuẩn của công chức cấp xã theo Quyết định số 64/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 về Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh, quy định theo hướng mở rộng thêm đối với các ngành, nhóm ngành và cả khối ngành (bao gồm nhiều ngành, nhóm ngành) phù hợp với từng chức danh công chức, quy định mới này giúp thuận lợi trong công tác điều động, bố trí sắp xếp các chức danh công chức, hạn chế bỏ sót đối với các chuyên ngành đào tạo hẹp; tạo điều kiện phân công đúng người theo trình độ chuyên môn, phù hợp với vị trí việc làm và chức năng nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã. Ngoài ra, quy định mới cũng tiếp tục mở thêm đối với các trường hợp khi tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí sử dụng công chức cấp xã phát sinh đối tượng có bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo không có trong Quy chế, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ xem xét chương trình đào tạo tương đương, mã ngành đào tạo liên quan gần với ngành phù hợp để hướng dẫn việc bố trí, phân công chức danh công chức đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công chức cấp xã và tình hình thực tế của địa phương.
Trong quy định về quản lý cán bộ, công chức cấp xã, UBND tỉnh tiếp tục giao quyền, phân cấp mạnh cho Chủ tịch UBND cấp huyện để thực nhiệm vụ, quyền hạn đối với việc tuyển dụng công chức cấp xã; khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định; Quyết định tiếp nhận và phân công công chức cấp xã từ nơi khác chuyển đến khi nhận được quyết định điều động công chức cấp xã của Chủ tịch UBND nơi chuyển đi (giữa hai đơn vị hành chính trong cùng một tỉnh hoặc từ tỉnh khác chuyển đến, mà không cần ý kiến thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Sở Nội vụ); Quyết định tiếp nhận các trường hợp đặc biệt vào công chức cấp xã không qua thi tuyển (không cần ý kiến thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Sở Nội vụ); Quyết định xếp lương, chuyển xếp lương, Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (bao gồm cho tất cả đối tượng cán bộ, công chức cấp xã không phân biệt ngạch đang giữ).
Đối với Quy định về tuyển dụng công chức cấp xã mới ban hành đã khắc phục những hạn chế, bất cập của Quy chế cũ, có hướng dẫn cụ thể về Quy trình xét tuyển và bổ nhiệm công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng; việc thực hiện việc tuyển dụng thông qua xét tuyển đối với các xã miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; điều kiện để tổ chức thi tuyển công chức cấp xã tập trung và trình tự, thủ tục tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã tập trung.
Việc quy định bố trí số lượng, phân công nhiệm vụ, phân cấp trách nhiệm trong quản lý cán bộ, công chức cấp xã có ý nghĩa rất quan trọng, ảnh hưởng đến toàn thể bộ máy hệ thống chính trị tại cơ sở. Vì vậy, dự kiến Sở Nội vụ sẽ tổ chức triển khai phổ biến các quy định mới này đến Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (tập huấn chuyên đề hoặc kết hợp lồng ghép tại các hội nghị, các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức). Đồng thời, tùy tình hình thực tế tại địa phương và diễn biến dịch bệnh, sẽ triển khai rộng rãi (theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp) đến cán bộ công, chức cấp xã trong toàn tỉnh (đối tượng trực tiếp điều chỉnh, tác động) để nắm áp dụng thực hiện thống nhất đúng theo quy định./.  

 

 

 

THIỆN NHÂN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online