Hướng dẫn hoàn chỉnh Đề án tinh gọn bộ máy bên trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện
Tổ chức - Bộ máy

Hướng dẫn hoàn chỉnh Đề án tinh gọn bộ máy bên trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện

04:13 21/08/2018

Thực hiện Công văn số 76-CV/BCSĐ ngày 02/8/20118 của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh hoàn thành đề án tinh gọn đầu mối bên trong, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1407/SNV-TCBC&TCPCP ngày 20/8/2018 đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, như sau:

    1. Đối với các Sở, Ban ngành tỉnh: Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án tinh gọn bộ máy theo hướng giảm đầu mối bên trong (các phòng, Chi cục và tương đương; các phòng thuộc Chi cục và tương đương) theo định hướng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
     2. Đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện: Tuỳ theo tình hình thực tế của địa phương, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án sắp xếp các phòng chuyên môn theo định hướng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
     3. Nội dung xây dựng Đề án phải xác định cụ thể công chức dôi dư và phương án sắp xếp bố trí công tác khác hoặc giải quyết chính sách cho các đối tượng dôi dư; xác định phương án xử lý cơ sở vật chất dôi dư (nếu có).
     4. Thực hiện tinh giản biên chế theo Đề án số 501/ĐA-UBND ngày 13/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang: Hàng năm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế và lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế, dự toán kinh phí thực hiện cụ thể (đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015).
     Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 10/9/2018. Trong quá trình xây dựng Đề án nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị thông tin về Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ - Sở Nội vụ, số điện thoại: 02963.510009 để được hướng dẫn theo quy định./.
     Xem toàn văn Công văn số 1407/SNV-TCBC&TCPCP 
tại đây.

 

Bé Sáu – Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online