Góp ý dự thảo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
Tổ chức - Bộ máy

Góp ý dự thảo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

01:38 31/08/2018

Ngày 29/8/2018 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1461/SNV-TCBC&TCPCP về việc góp ý dự thảo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

     Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 16/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4034/VPUBND-TH ngày 10/8/2018 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tham mưu thực hiện Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 16/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
     Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
    Để  nội dung Kế hoạch mang tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Nội vụ đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý đối với dự thảo kế hoạch bằng văn bản, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 12/9/2018, đồng thời gửi qua hộp thư điện tử: phongtcbctcpcp01@gmail.com.
     Rất mong nhận được sự quan tâm góp ý của quý cơ quan, đơn vị giúp Sở Nội vụ hoàn thành nhiệm vụ được giao./.
     Xem toàn văn Công văn số 1461/SNV-TCBC&TCPCP và dự thảo kế hoạch
tại đây.

 

Bé Sáu – Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online